Artikkelen er frå 2016, og innhaldet kan vere utdatert.

Til høsten starter byggingen av Nye Tana bru, som blir største bru i østfylket og et signalbygg for Finnmark.

Nye Tana bru bygges med 100-årsstandard og det er lagt vekt på gode arkitektoniske løsninger som skal fungere i et særpreget landskap. Tanaelva tilføres ekstra opplevelsesverdi, samtidig som tettstedet bli mer attraktivt.

- Vi kombinerer det fremste innen moderne teknologi, samtidig som vi tar vare på Tanelvas spesielle miljø og kultur, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen i Finnmark.

Den nye brua skal være ferdig i 2019.

Landemerke

Brutårnet på 95 meter og et spennende lysdesign, gjør nye Tana bru til et landemerke. Med en lengde på totalt 260 meter og et bruspenn på 234 meter blir nye Tana bru også den største brua i Øst-Finnmark. Til sammenligning blir bruspennet på den nye Bøkfjordbrua i Sør-Varanger 120 meter, mens Samelandsbrua over Taneleva ved Utsjok har et hovedspenn på 155 meter.

Dagens bru har et spenn på 220 meter og er en myk hengebru. Den nye brua blir en skråstagsbru med assymetrisk tårn, der de to tårnbeina krysser på 70 meters høyde.

Den nye brua er beregnet å koste 578 millioner kroner, inkludert tilknytningsveger og gang- og sykkelveg. Stortinget har bevilget 30 millioner i årets budsjett, mens det er lagt opp til at siste del av finansieringen kommer i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029.

Nye opplevelser

Dagens bru over Tanaelva ble bygget i 1948, og er for svak til å bære de tyngste kjøretøyene. Det er heller ikke mulig for større kjøretøy å møtes på brua, som er under 6 meter bred.

Den nye brua blir 14 meter bred og får fortau på begge sider. Dermed får både lokalbefolkningen og turister mulighet til å oppleve elva fra selve brua, midt i området for det tradisjonsrike laksefisket.

Den nye brua bygges vel 100 meter oppstrøms fra eksisterende bru. Dermed frigjøres også arealer i tettstedet Tana bru til sentrumsutvikling.

Brua får også et spesielt lysdesign, som kan programmeres til å veksle gjennom døgnet og året med ulike farger og effekter. Den trafikale lyssettingen vil også bli annerledes enn tradisjonelle lysmaster, ved at lyssettingen er integrert i rekkverkene.

Framdrift

Statens vegvesen vil etablere seg med prosjektkontor og boligrigg ved Tana bru i juni.  Arbeidet med klargjøring av anleggsområdet starter på seinsommeren.

Hovedkontrakten for bygging av stålbrua lyses ut i løpet av kort tid, og det forventes at både norske og utenlandske entreprenører vil melde seg på anbudskonkurransen. Statens vegvesen tar sikte på å inngå kontrakt til høsten, slik at selve byggearbeidet kan starte før vinteren.

Det er kalkulert en byggetid på tre år. Dette er noe lengre enn for tilsvarende byggeprosjekter, for å ta høyde for at vintrene i Tana kan være både lange og svært kalde. Stålarbeidet må nemlig foregå når det er frostfritt.

Det er også et mål at elvefisket i Tanaelva sommertid skal være minst mulig berørt av byggearbeidet.

Rundkjøringer

I tillegg til å bygge ny bru, skal en vegstrekning på 400 meter i tilknytning til brua legges om. Det skal blant annet bygges rundkjøringer på begge sider av den nye brua. Dette arbeidet vil foregå i 2017.

Anleggsarbeidet vil ikke påvirke trafikkavviklingen i 2016. Den nye brua krysser elva om lag hundre meter overfor dagens bru. Eksisterende bru vil være i drift fram den nye brua åpnes for trafikk høsten 2019. Deretter vil den gamle brua bli revet.

Knutepunkt

Tana bru er et sentralt knutepunkt i Øst-Finnmark. På østsida av brua fortsetter E6 til Kirkenes og etter hvert E75 til Vadsø og Vardø, mens fylkesveg 890 går i retning Båtsfjord og Berlevåg. Fra vestsida går E6 til Karasjok og Alta og til Finland, mens fylkesveg 98 går over Ifjordfjellet til Lakselv og forbinder Nordkynhalvøya med resten av Finnmark.

Med et bruspenn på 234 meter blir Tana bru et markert byggverk i Finnmark. Samtidig vil brua gli inn i landskapet ved Taneelva. Illustrasjon: Plan Arkitekter / Statens vegvesen

Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark