Kontrakten for å bygge 3,3 kilometer med gang og sykkelvei langs Osloveien er nå lyst ut. Kontrakten er en del av andre byggetrinn av Oslofjordforbindelsen.

– Ventetiden har vært lang, men nå er dagen her. Konkurransegrunnlaget er endelig sendt ut til tilbydere, forteller delprosjektleder Vibeke Malvik.

Som del av byggetrinn 2 for E134 Oslofjordforbindelsen, skal Statens vegvesen sikre et tilbud for gående og syklende på strekningen mellom Måna og Vassum i Frogn kommune.

– Dette har vi valgt å gjøre langs fv.1390 Osloveien fra Ottarsrud (kryss fv1390 og fv 152) og fram til bussholdeplassen ved Bakker bru, sier Malvik.

Prosjektet er en totalentreprise, og skal derfor både prosjekteres og bygges av entreprenør.

Dette skal gjøres:

3300 meter lang og 3,5 meter bred gang- og sykkelvei på sør/vestsiden av fv. 1390 Osloveien med tilhørende belysning.

På en 600m lang strekning mellom Ødegården og Bilitt forskyves Osloveien mot nord for å redusere konflikt med bebyggelsen. Ved Huseby Nordre skal Teipavegen stenges og ny Teipaveg skal bygges vest for gården Huseby Nordre. Inne på boligområdet på Rødsholtet skal den nordligste adkomsten til området stenges, og ny adkomstvei må lages mellom husene i området.

Det skal også inkluderes arbeider for Frogn kommune. Disse arbeidene omfatter prosjektering og bygging av 3500 meter spillvannsanlegg med tilhørende pumpestasjoner, og 850 meter vannledning.

– Tilbudsfristen er satt til 22. mars. Vi håper på mange gode tilbud, og forventer å skrive kontrakt i løpet av mai i år, forteller Malvik.

Den røde, prikkete linjen viser hvor den planlagte gang og sykkelveien skal gå.
Aktuelt for fylke: Viken