Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for en rimeligere kryssløsning.

Formålet med plan 0625 er å endre regulert toplans kryss i plan 0527 Transportkorridorvest til ettplans kryss med rundkjøring. Rundkjøringens ytre diameter vil bli 70 meter.

Hovedmålet for plan 0625 er fremdeles å gi bedre kapasitet og framkommelighet for næringstrafikk og kollektivtrafikk på rv. 509 Tanangervegen, bedre støy-forholdene og bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende. Det er også tatt hensyn til nye føringer for Bussveien.

Plandokumentene finner du på GISLINE WebPlan (Sola kommune)

Eventuelle merknader til planforslaget sender du på e-post til  eller som post til Sola kommune, v/Planseksjonen, postboks 99, 4097 Sola. 

Frist for å komme med merknader er 09. april 2021.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader blir referert og kommentert som en del av saken når den legges frem til politisk behandling i Utvalg for plan og miljø.

Aktuelt for fylke: Rogaland