Storolokket er ferdig oppgradert.

Storolokket © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Storolokket er ferdig oppgradert

Storolokket ble åpnet i 1994. Lokket er om lag 135 meter langt og har to løp med to gjennomgående kjørefelt i hver retning. ÅDT (årsdøgnstrafikk) er ca. 51 400 (2021). I tillegg viser trafikktellingene at det på rampe mot Sinsen er en ÅDT på 10 000, mens det på rampa mot Storo er målt en ÅDT på 6 500.

Over lokket er det et signalregulert vegkryss og to trikkespor. I tillegg er det en bru over T-banen like sørvest for lokket. Det er en parallell gang- og sykkelveg på sørvestsiden av lokket.

Storolokket har i tillegg til selve betongkulverten, to ramper på vestsiden og to ramper på østsiden hvor det er en langsgående mur mellom rampene og hovedløpet på Ring 3.

Arbeidene som er blitt utført:

 • Reparasjon av betong
 • Injisering av riss med kalkutfelling i tak
 • Fjerning av støyabsorbenter
 • Etablering av brannbeskyttelse
 • Utskifting av kabelbruer
 • Utskifting av belysning
 • Utskifting av tavle i teknisk rom
 • Utskifting av kumlokk og rammer i trekkekummer med lokk av betong
 • Utskifting av kumlokk og rammer for vann- og avløpskummer
 • Reparasjon av skulder
 • Utskifting av enkelte skilt og master/portaler i dagsonen
 • Etablering av variable fartsgrenseskilt i dagsonen