Statens vegvesen har lyst ut ombyggingen og oppgraderingen av Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen på Ring 1 i Oslo.

De fysiske arbeidene har en planlagt oppstart våren 2024 til våren 2027. Prosjektet vil resultere i at traseen helstenges fra Pilestredet i vest til Oslo Plaza i øst i byggeperioden.

I planforslaget for nytt regjeringskvartal, er det forutsatt at det gjøres tiltak på Ring 1 for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for de nye regjeringsbyggene. I den forbindelse er det planlagt at Hammersborgtunnelen skal senkes, tunnelen skal forlenges mot øst og ramper til Akersgata og brannstasjonen skal stenges.

Hammersborgtunnelen

Hammersborgtunnelen er en toløps betongkulvert på Ring 1 fra 1989. Tunnelen er 380 meter lang, og har en gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) på ca. 17 400 kjøretøy (2019).

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektet vil resultere i at traseen helstenges i byggeperioden. Fremdriften til prosjektet avhenger av det nye regjeringskvartalet, og planlagt oppstart av bygge- og rehabiliteringsprosjektet for Hammersborgtunnelen er medio 2024.

Vaterlandtunnelen

Vaterlandstunnelen er en ettløpstunnel fra 1989. Tunnelen er 370 meter lang, og har en gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) på ca. 13 000 kjøretøy (2019).

Inne i Vaterlandtunnelen. Avkjøring til Sentrum p-hus
Inne i Vaterlandtunnelen. Avkjøring til Sentrum p-hus
© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

De viktigste endringene fra dagens vegsystem

  • Hammersborgtunnelen som i dag består av flere sammensatte kulvertsystemer, bygges som sammenhengende ny kulvert fra Akersgata og østover til Møllergata. Tunnelen får ny vertikalgeometri hvor store deler av dagens trasé senkes, og tunnelen forlenges mot øst med ca. 100 meter.
  • Dagsonen mellom tunnelene blir kortere, ca. 70 m i ny situasjon, mot ca. 140 m i dag. Rampene til og fra gatenettet ved Vaterlandtunnelens vestre munning får endret geometri, og senkes sammenlignet med dagens situasjon.
  • Vaterlandtunnelen blir om lag 40 m kortere enn før, da dagens overbygg ved vestre munning fjernes.
  • Rampetilknytninger til Akersgata, Hospitalsgata og Mariboes gate fjernes.
  • Det bygges arkade for gangtrafikk innenfor fasaden i kvartalet Møllergata 24/Hammersborggata 17 (Megazone) for gangtrafikk mellom Mariboes gate og Møllergata. Fortau langs Folkets hus fjernes og erstattes med arkade for gangtrafikk innenfor fasaden.
  • Vaterlandstunnelen skal rehabiliteres, som innebærer blant annet utskiftning av teknisk utstyr, reparasjon av spuntvegger og betong, samt utskiftning av skilt og vifter.

Tunneloppgradering i Oslo