Den nye vegdataforskriften trer snart i kraft. En av endringene er at flere aktører skal levere og behandle veg- og trafikkdata til Nasjonal vegdatabank.

Den nye informasjonsfilmen om ny vegdataforskrift og Nasjonal vegdatabank ble lansert denne uka. Video: Statens vegvesen / Red Ant.

Vegdataforskriften skal regulere ansvar og oppgaver innenfor innhenting, kvalitetssikring, formidling, lagring og tilgjengeliggjøring av vegdata og vegtrafikkdata. Den omfatter også ansvar for og oppgaver innenfor trafikkstyring og -beredskap.

Dagens vegdataforskrift regulerer ansvaret til Oslo kommune og fylkeskommunene som vegmyndighet, mens den nye vegdataforskriften også vil gjelde for Statens vegvesen, alle landets 357 kommuner og Nye Veier.

Gode rutiner for å levere god datakvalitet

Den nye vegdataforskriften har vært ute på høring, og kommer sannsynligvis til å tre i kraft i løpet av året. De fleste kommuner har ikke levert data inn til Nasjonal vegdatabank tidligere, og for å sikre god kvalitet på dataleveransene, er det viktig å få på plass gode rutiner.

Ett av tiltakene for at de nye dataleverandørene til Nasjonal vegdatabank skal få den informasjonen, veiledningen og støtten de trenger i dette arbeidet, er en informasjonsfilm som Vegtransport og Digital drivkraft har laget sammen med filmbyrået Red Ant.

Modernisere og videreutvikle

Gjennom Digital drivkraft-programmet arbeider Statens vegvesen med å modernisere og videreutvikle Nasjonal vegdatabank. Dette innebærer blant annet å øke kjennskapen til og kunnskapen om Nasjonal vegdatabank.

Formålet med filmen er å vise viktigheten av å ha en felles, nasjonal vegdatabank og hva disse dataene brukes til: planlegging, bygging, drift og vedlikehold av vegene og alt av utstyr på og langs disse. Alle små og store dataleveranser til Nasjonal vegdatabank er nødvendige bidrag for å kunne se «det store bildet»: Gode data om vegene er viktig for både trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap.

Tilgjengelig for alle

Informasjonsfilmen er tilgjengelig for nedlasting, og kan brukes av alle som ønsker å informere om Nasjonal vegdatabank, både internt og eksternt. Målgruppen er i første rekke tenkt å være beslutningstakere, teknisk og politisk ledelse i kommuner og fylkeskommuner.

Her kan du lese mer om Digital drivkraft og Nasjonal vegdatabank: Digital Drivkraft | Nasjonal vegdatabank (NVDB) (vegvesen.no)

Her kan du lese mer om arbeidet med ny vegdataforskrift:
Arbeid med ny forskrift om vegdata og trafikkinformasjon | Statens vegvesen