Vegvesenet sender forslag til detaljreguleringsplan i Vestnes ut til offentlig ettersyn. Planen gjelder skredsikring E136 ved Ryggjefonna i Skorgedalen.

Høringsperiode: 07.11.2023 - 19.12.2023

Formålet med reguleringsplanen er at sikre formelt grunnlag for bygging av nytt skredtiltak ved Ryggjefonna langs E136 i Skorgedalen. Skredtiltaket skal utformes som en skredvoll, med typen fangvoll der snøskred fanges bak vollen og hindre at skred går ut på dagens E136.

Tiltaket er en del av  E39 Ålesund–Molde | Statens vegvesen. Planen vil gi grunnlag for samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasser fra etablering av ny E39 på strekningen Ålesund-Molde.  

Planen utarbeides i samarbeid med Vestnes kommune.

Kort om planen

Tiltaket regulerer etablering av ny skredvoll ved Ryggjefonna i Skorgedalen. Ny skredvoll skal etableres som en fangvoll der skredet fanges bak vollen. Tiltaket strekker seg over et område på ca 600m mellom Sprovssetra i øst, og den gamle skysstasjonen på Ellingsgarden vest i Skorgedalen. Vollen skal etableres på nordsiden av dagens E136 der massetak skal tilbakeføres til LNRF området med god tilpassing til terrenget.  Tidligere avkjørsler på strekningen samles og flyttes vest for skredvollen der det etableres avkjørsel med snuhammer.

Planavgrensning er snevret inn fra oppstartsvarselt for å ivareta at det blir gjort minst mulig inngrep.

Vedlagt følger plandokumenter:

Vedlegg til planen

Dokumenter i saken er lagt ut på Vestnes kommune sine nettsider: www.vestnes.kommune.no

Merknader

Statens vegvesen ber om at merknader til planforslaget sendes skriftlig til Statens vegvesen innen 19 desember 2023 til:

  •  , eller post til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

NB: Merk innspill med: Sak: 22/251996

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10. Planen er utarbeidet etter pbl. §§ 3-7 og 12-3.

Kontakt

Spørsmål til planarbeidet for reguleringsplan E136 Ryggjefonna i Skorgedalen. Skredsikring

Harald Inge Johnsen, prosjektleder Statens vegvesen, e-post: , tlf. 915 12885

Lina Öberg, planleggingsleder Statens vegvesen, e-post: , tlf. 930 80664

Jan Rune Jacobsen, rådgiver plan Vestnes kommune,

e-post: , tlf.