Finn post- og besøksadresser og elektronisk fakturaadresse til Vegdirektoratet og dei seks divisjonane i Statens vegvesen.

All post og søknader på papir skal sendast til Statens vegvesen sitt felles postmottak.

Postadresse

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

E-postadresse

Besøksadresser

Du kan bruke organisasjonskartet for å finne besøksadresser til Statens vegvesen sine kontorstadar.

Faktura til Statens vegvesen

Statens vegvesen tar berre imot elektronisk faktura frå leverandørane sine. Vi tar ikkje imot faktura på e-post.

Den elektroniske fakturaadressa vår er: 971032081

Som leverandør til Statens vegvesen må du hugse på dette:

 • Innhald og referansar på fakturaen må oppfylle dei krava som går fram av kontrakten. Det kan for eksempel bety at fakturaen må inkludere namnet på bestillaren, bestillingsnummeret og kontraktsnummeret.
 • Du må sende inn alle bilag til fakturaen saman med fakturaen. Då kan vi raskare godkjenne og betale fakturaen.
 • Alle opplysningane på fakturaen må stemme med det som er oppgitt i kontrakten. Vi sender fakturaar med feil eller manglar i retur og betaler dei først når vi får ein ny faktura som stemmer med kontrakten.

Særskilte krav til datainnhald

Vi har følgjande krav til innhaldet i følgjande dataelement:

 • Dykkar referanse «BuyerReference»
  Dataelementet skal innehalde fullt namn (eller seksbokstavs brukarid) på fakturamottakar.
 • Bestillingsnummer «OrderReference/ID»
  Dataelementet skal innehalde bestillingsnummer dersom fakturaen har opphav i ei elektronisk bestilling.
 • Kontraktsnummer «ContractDocumentReference/ID»
  Dataelementet skal innehalde kontraktsnummer som bestillaren skal oppgi.
 • Fakturareferanse på kreditnota «BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID»
  Dataelementet skal innehalde fakturanummeret til den fakturaen som skal krediterast.
 • Vedlegg «AdditionalDocumentReference/Attachment/EmbeddedDocumentBinar»
  Vedlegg skal vere av typen PDF. Vedlegget skal vere innbakt i XML-dokumentet.

Slik kjem du i gang

Fakturaproduksjon

Finn ut om fakturasystemet ditt kan produsere faktura på EHF. Dersom ikkje må du lage ei tilpassing, avtale konvertering til EHF hos aksesspunktet eller bruke ein fakturaportal.

Avtale om formidling av faktura

Som fakturautferdar må du inngå avtale med ein aksesspunkt-leverandør.

Test av datakvalitet

Vi ønskjer at du gjennomfører ein test mot systemet vårt før du sender faktura i produksjon.

Generer ein testfaktura på EHF i ditt system og send han som vedlegg i ein e-post til . Dette er ein test av datakvalitet, og fakturaen blir ikkje betalt.

Levere faktura

Når vi har stadfesta at datakvaliteten er i orden, kan du levere elektronisk faktura via eit aksesspunkt.

For å sikre at fakturaene kjem fram, ønskjer vi at du dei første vekene sender e-post til der du oppgir kva for fakturanummer som har blitt sende.

Andre alternativ

Dersom de ikkje har høve til å produsere faktura i dykkar eige rekneskapssystem, eller ikkje har høve til å kople dykk til eit aksesspunkt, kan de bruke nettbasert fakturaportal. Dette er ei løysning der de kan registrere faktura og få han send på rett måte.

Fakturaadresse

Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim