Statens vegvesen og Bane NOR har gjennom Fellesprosjektet Arna–Stanghelle utarbeida ei ei ny løysing for veg og bane som er tryggare, raskare og meir føreseieleg. Reguleringsplanen er godkjent av Kommunal- og distriktsdepartementet våren 2022.

Siste nytt:

Arna-Stanghelle-Voss er ein viktig del av hovudkorridoren for transport mellom Bergen og Oslo, både på veg og på jernbane. I dag er veg- og jernbanestrekninga prega av låg standard, tunnelar med stort behov for vedlikehald og oppgraderingar, og skredutsette område. Det gir ein lite effektiv og føreseieleg reiseveg for trafikantar og næringsliv og store kostandar for samfunnet. I tillegg er det mange trafikkulukker. Hovudproblemet er særleg dei mange alvorlege møteulukkene.

Ein ny E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle vil gi auka trafikktryggleik, føreseieleg transport, auka kapasitet for gods på bane og redusert reisetid.

  •  Statleg reguleringsplan blei godkjent av Kommunal- og distriktsdepartementet 01.04.2022
  • Med prioritering av prosjektet i Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-33 og nødvendige løyvingar, er det mogleg med byggestart i 2024.  

Under kan du sjå korleis veg og bane vil sjå ut med ny løysning.

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle - vedteken løysing

Norges største tunnelprosjekt er eit fellesprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR. Vi skal nå bygge både ny veg og dobbeltsporet jernbane mellom Arna og Stanghelle. Dette betyr at vi nå skal bygge Norges største tunnelprosjekt med til saman nesten 80 kilometer veg- og jernbanetunnelar. Video: Statensvegvesen/Red Ant.
E16 og Vossebanen oversiktskart. Illustrasjon: Statens vegvesen
Kart som viser oversikt over korleis E16 Vossebanen og Arna-Stanghelle vil sjå ut med ny planlagt løysning.
Logo til Bane Nor og Statens vegvesen Foto: Bane Nor/Statens vegvesen

Veg:
E16
Fase:
Planfase
Kommunar:
Vaksdal, Bergen
Fylke:
Vestland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
26,40 milliarder. 13,7 mrd. til veg og 12,7 mrd. til bane

E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Katrine Sælensminde Erstad

Prosjektsjef
Telefon:
416 80 912
E-post:

Anne Laskemoen Herdlevær

Assisterende prosjektsjef
Telefon:
926 47 455
E-post:

Gunnar Søderholm

Prosjektleiar planfasen
Telefon:
952 59 709
E-post:

Olav Lofthus

Fagansvarlig for veg
Telefon:
55 51 62 12
E-post:

Idar Reistad

Planleggingsleiar
Telefon:
416 52 062
E-post:

Sunniva L. Seterås

Kommunikasjonsrådgivar
Telefon:
906 44 299
E-post:

Sist oppdatert: