Ny E39 mellom Ådland på Stord og Svegatjørn i Bjørnafjorden skal gi ein enklare, tryggare og raskare reiseveg for trafikantar og næringsliv. Vegvesenet utarbeider statleg reguleringsplan for strekninga. Den nye vegen vert planlagt som ein ferjefri, firefelts motorveg med ei fartsgrense på 110 km/t. Reisetida på strekninga vil bli redusert frå 90 til 30 minutt.

Siste nytt:

 E39 Stord–Os (Hordfast) er eit av delprosjekta under E39 Stavanger–Bergen som er ein del av Ferjefri E39.

  • Det samla målet for alle prosjekta mellom Stavanger og Bergen er å redusere reisetida  frå 4 ½ time til ned mot 2 timar. Målet er å skape  større bu- og arbeidsregionar langs heile strekninga. Næringslivet kan lettare få tak i råvarer, innsatsfaktorar og arbeidskraft, og det blir tilsvarande enklare å eksportere varer.
  • E39 Stord-Os (Hordfast) vil  redusere reisetida frå dagens 90 til 30 minutt. Dagens riksvegferje mellom Sandvikvåg og Halhjem, samt fylkesvegferjene Jektevik-Hodnanes og Våge-Halhjem, vil bli erstatta av bruer over Langenuen og Bjørnafjorden.

Arbeid med statleg reguleringsplan pågår

Mellom Ådland på Stord og Svegatjørn på Os, vert det no utarbeidd ein statleg reguleringsplan. Dette arbeidet tek utgangspunkt i vedteken statleg kommunedelplan, med sørleg kryssing av Langenuen mellom Jektevik og Hodnanes. Reguleringsplanen skal på høyring i 2024.

Formelt prosjektnavn i Nasjonal Transportplan (NTP): E39 Ådland-Svegatjørn 

Oversiktskart E39 Stord-Os Reguleringsplan (Illustrasjon COWI for Statens vegvesen).
Oversiktskart E39 Stord-Os Reguleringsplan (Illustrasjon COWI for Statens vegvesen).
Kart som viser veglinja.
Veglinja i vedtatt statleg kommunedelplan (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Veg:
E39
Fase:
Planfase
Kommunar:
Bjørnafjorden, Stord, Tysnes
Fylke:
Vestland
Lengde:
55 kilometer
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

Området. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Jonas Dalland

Planleggingsleiar (08.00 - 15.30)
E-post:

Ingrid Feet Bjørgo

Kommunikasjonsrådgjevar
Telefon:
97078677
E-post:

Sist oppdatert: