Prosjektet er i rute, og er i gang med å utarbeide reguleringsplan. Planprogrammet er no lagt ut på høyring. Prosjektet arbeider mot å ha klart eit første forslag til reguleringsplan før sommaren 2022. Med ein utbetra og ferjefri veg, vil reisetida på strekninga gå frå 90 til 30 minuttar. 

Kva skjer:

E39 Stord-Os (Hordfast) er eit av de største samferdsleprosjekta som nokon gong er planlagd i Noreg. I NTP 2022–2033 ligg prosjektet inne med forventa byggjestart i slutten av første periode (2022–2027). 

Det statlege reguleringsplanarbeidet tek utgangspunkt i vedtatt i statleg kommunedelplan, med sørleg kryssing av Langenuen mellom Jektevik og Hodnanes. Med utbetra og ferjefri veg vil reisetida på strekninga gå frå 90 minutt til 30 minutt. Prosjektet er ein del av Ferjefri E39.

Dagens riksvegferje mellom Sandvikvåg og Halhjem, samt fylkesvegferjene Jektevik–Hodnanes og Våge–Halhjem, vil bli erstatta av bruer over Langenuen og Bjørnafjorden.

Kart over varslingsområde, og tema som naturmangfald, kulturminne, landskapsverdiar, naturressursar og nærmiljø og meir kan du få oversikt over  i dette interaktive kartet (ArcGIS)

Kart som viser veglinja.
Veglinja i vedtatt statleg kommunedelplan. Foto: Statens vegvesen

Delprosjekt under E39 Stavanger-Bergen

Planprosjektet er eitt av delprosjekta under E39 Stavanger–Bergen. Målet med strekninga er å redusere reisetida mellom Bergen og Stavanger frå 4 ½ time til ned mot 2 timar. Det vil gje større bu- og arbeidsregionar langs heile strekninga, slik at det blir ein kjeda arbeidsmarknad. Næringslivet kan lettare få tak i råvarer, innsatsfaktorar og arbeidskraft, og det blir tilsvarande enklare å eksportere varer.

Filmen viser korleis den nye flytebrua over Bjørnafjorden blir sjåande ut. Video: Statens vegvesen/AMC.

Veg:
E39
Fase:
Planfase
Kommunar:
Bjørnafjorden, Stord, Tysnes
Fylker:
Vestland
Lengde:
55 kilometer
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Området. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Sverre Ottesen

Prosjektleiar
Telefon:
976 19 460
E-post:

Kjell Håvard Belsvik

Delprosjektleiar for bru over Bjørnafjorden
Telefon:
951 54 993
E-post:

Ellen Njøs Slinde

Planleggingsleiar
Telefon:
992 03 238
E-post:

Jonas Dalland

Planleggingsleiar
E-post:

Helen Gjærde

Planleggingsleiar
Telefon:
918 01 871
E-post:

Henry Damman

Planleggingsleiar
E-post:

Jon Rabben Lundby

Planleggingsleiar
Telefon:
412 011 79
E-post:

Sunniva L. Seterås

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
906 44 299
E-post:

Sist oppdatert: