Arbeid med statleg reguleringsplan pågår, og prosjektet ligg inne med forventa byggestart i slutten av første periode av Nasjonal Transportplan (NTP) 2022–2027. Det pågår og teknisk utgreiingsarbeid for bruene over Bjørnafjorden og Langenuen.

Ny E39 mellom Ådland på Stord og Svegatjørn på Os, skal gi ein enklare, tryggare og raskare reiseveg for trafikantar og næringsliv.

Den nye vegen vert planlagt som ein ferjefri, firefelts motorveg med ei fartsgrense på 110 km/t. Reisetida på strekninga vil bli redusert frå 90 til 30 minuttar.

Siste nytt:

Prosjektet er eit av delprosjekta under E39 Stavanger-Bergen som er ein del av Ferjefri E39.

  • Det samla målet for alle prosjekta på strekninga, er å redusere reisetida mellom Bergen og Stavanger frå 4 ½ time til ned mot 2 timar.
  • Det vil gje større bu- og arbeidsregionar langs heile strekninga, slik at det blir ein kjeda arbeidsmarknad. Næringslivet kan lettare få tak i råvarer, innsatsfaktorar og arbeidskraft, og det blir tilsvarande enklare å eksportere varer.
  • Dagens riksvegferje mellom Sandvikvåg og Halhjem, samt fylkesvegferjene Jektevik-Hodnanes og Våge-Halhjem, vil bli erstatta av bruer over Langenuen og Bjørnafjorden.

Arbeid med statleg reguleringsplan pågår

Mellom Ådland på Stord og Svegatjørn på Os, vert det no utarbeidd ein statleg reguleringsplan. Dette arbeidet tek utgangspunkt i vedteken statleg kommunedelplan, med sørleg kryssing av Langenuen mellom Jektevik og Hodnanes. Reguleringsplanen skal på høyring hausten 2022.

Med utbetra og ferjefri veg vil reisetida på denne strekninga gå frå 90 minutt til 30 minutt.

Formelt prosjektnavn i Nasjonal Transportplan (NTP): E39 Ådland-Svegatjørn (Hordfast)

Interaktivt kart for varslingsområde

Statens vegvesen har utarbeidet et interaktivt kart som gir oversikt over varslingsområde, og viktige tema som naturmangfald, kulturminne, landskapsverdiar, naturressursar og nærmiljø.
Interaktive kartet (ArcGIS)

Oversiktskart E39 Stord-Os Reguleringsplan (Illustrasjon COWI for Statens vegvesen).
Oversiktskart E39 Stord-Os Reguleringsplan (Illustrasjon COWI for Statens vegvesen).

Veg:
E39
Fase:
Planfase
Kommunar:
Bjørnafjorden, Stord, Tysnes
Fylke:
Vestland
Lengde:
55 kilometer
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

Området. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Arve Tjønn Rinde

Prosjektsjef
E-post:

Jonas Dalland

Planleggingsleiar (08.00 - 15.30)
E-post:

Henry Damman

Planleggingsleiar (08.00 - 15.30)
E-post:

Sunniva L. Seterås

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
906 44 299
E-post:

Sist oppdatert: