E134 går mellom Lier kommune i Buskerud og Frogn kommune i Akershus. Vegens lengde er 40,2 km, hvorav 30,3 km i Buskerud og 9,9 km i Akershus.

E134 begynner ved E18 på Kjellstad i Lier og går østover til den møter fylkesveg 165 ved Bjørnstad i Røyken. Derfra går vegen gjennom Hurum og Oslofjordtunnelen og Frogntunnelen til den møter E6 ved Vassum. Strekningen mellom Bjørnstad og Vassum ble utbygd under navnet Oslofjordforbindelsen.

Oslofjordforbindelsen inkludert Oslofjordtunnelen ble åpnet i juni 2000. I Stortingsproposisjon 87 (1995-1996) lå det som en forutsetning at Oslofjordforbindelsen skulle bygges ut i takt med trafikkutviklingen.

I dag er gir en alternativ vegforbindelse utenom Oslo mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud, og den erstattet fergestrekningen mellom Drøbak og Storsand.

E134 og Oslofjordtunnelen fungerer som en alternativ vegforbindelse utenom Oslo mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud. Den er et alternativ til ferjestrekningen mellom Moss og Horten.

Oslofjordtunnelen

Tunnelen er en undersjøisk vegtunnel under Oslofjorden mellom fylkene Akershus og Buskerud. Tunnelen går mellom Måna i Frogn og Verpen i Hurum, og er en del av E134.

  • Tunnelen er 7306 meter lang.
  • Den har ett løp, med ett kjørefelt i hver retning, og et ekstra krabbefelt i stigningen.
  • Tunnelens dypeste punkt ligger 134 meter under havet.
  • Fartsgrensen er 70 km/t.  
  • I 2014 var gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) i Oslofjordtunnelen ca. 7500.

Nytt løp, færre stenginger

I Oslofjordtunnelen er det i dag kun én rømningsveg ut i dagen på Hurumsiden. Ved hendelser må tunnelen derfor stenges for trafikk i begge retninger.

Allerede i 2007 kom en ny tunnelforskrift, som slår fast at tunneler som er lengre enn 500 meter skal ha rømningsveger ut i dagen for hver 250 meter.

Dette, i kombinasjon med trafikkutviklingen på strekningen, er bakgrunnen for at vi nå bygger et nytt tunnelløp, parallelt med det eskisterende. Når det nye løpet står ferdig i 2027, blir det tverrforbindelser mellom løpene. Dermed kan det ene løpet brukes som rømningsveg ut i dagen ved hendelser i det andre løpet. Da blir det mindre behov for stengninger av Oslofjordtunnelen. Dette kravet omfatter også Frogntunnelen, som er 1,6 km lang.

Les mer om uønskede hendelser i Oslofjordtunnelen (PDF).     Les mer om nytt løp i Oslofjordtunnelen.

E134 Måna - Vassum

Mellom tunnelmunningen ved Måna og E6 ved Vassum, består E134 av:

  • 6 km to-felts veg med fartsgrense 80 km/t.
  • To vegtunneler: Frogntunnelen (1610 m) og Vassumtunnelen (378 m).
  • Bråtan bru (212 m), Holtebråte viltkryssing (50m) og Måna gang/sykkelveg-bru.
  • Gjennomsnittelig årsdøgntrafikk (ÅDT) på strekningen mellom E6/Vassum og kryss med fylkesveg 152 er 12000. kjøretøy, med en tungtrafikkandel på ca 12 %.

Les mer 4-feltsveg Måna - Vassum.   Les mer om nye kryssløsninger.