E134 går mellom Lier kommune i Buskerud og Frogn kommune i Akershus. Vegens lengde er 40,2 km, hvorav 6,6 km i Buskerud og 33,6 km i Akershus.

E134 begynner ved E18 på Kjellstad i Lier og går østover til den møter fylkesveg 165 ved Bjørnstad i Asker. Derfra går vegen gjennom Asker og Oslofjordtunnelen og Frogntunnelen til den møter E6 ved Vassum i Ås kommune. Strekningen mellom Bjørnstad og Vassum ble utbygd under navnet Oslofjordforbindelsen.

Oslofjordforbindelsen inkludert Oslofjordtunnelen ble åpnet i juni 2000. I Stortingsproposisjon 87 (1995-1996) lå det som en forutsetning at Oslofjordforbindelsen skulle bygges ut i takt med trafikkutviklingen.

I dag er gir en alternativ vegforbindelse utenom Oslo mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud, og den erstattet fergestrekningen mellom Drøbak og Storsand.

E134 og Oslofjordtunnelen fungerer som en alternativ vegforbindelse utenom Oslo mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud. Den er et alternativ til ferjestrekningen mellom Moss og Horten.

Oslofjordtunnelen

Tunnelen er en undersjøisk vegtunnel under Oslofjorden. Tunnelen går mellom Måna i Frogn og Verpen i Asker og er en del av E134.

  • Tunnelen er 7306 meter lang.
  • Den har ett løp, med ett kjørefelt i hver retning, og et ekstra krabbefelt i stigningen.
  • Tunnelens dypeste punkt ligger 134 meter under havet.
  • Fartsgrensen er 70 km/t.  
  • Hvor mye trafikk som passerer i Oslofjordtunnelen kan du sjekke på siden: vegvesen.no/trafikkdata 

Nytt løp, færre stenginger

Ved hendelser må tunnelen stenges for trafikk i den ene eller begge retninger. Tunnelløpet må også stenges om natten for inspeksjon, drift og vedlikehold. Omkjøringsmuligheter ved stengt tunnel gir lange reiser, via fergeforbindelse lengre sør eller hovedstaden.

Hensynet til både oppetid, bedre forutsigbarhet for godstransport og økt sikkerhet for trafikanter ved hendelser er bakgrunnen for at vi nå bygger et nytt tunnelløp, parallelt med det eksisterende. Ved behov for å stenge et tunnelløp, vil det andre løpet kunne brukes som omkjøringsvei. Når det nye løpet står ferdig, blir det tverrforbindelser mellom løpene. Dermed kan det ene løpet brukes som rømningsvei ut i dagen ved hendelser i det andre løpet. Dette omfatter også Frogntunnelen, som er 1,6 km lang.

E134 Måna - Vassum

Mellom tunnelmunningen ved Måna og E6 ved Vassum, består E134 av:

  • 6 km to-felts veg med fartsgrense 80 km/t.
  • To vegtunneler: Frogntunnelen (1610 m) og Vassumtunnelen (378 m).
  • Bråtan bru (212 m), Holtebråte viltkryssing (50m) og Måna gang/sykkelveg-bru.
  • Hvor mye trafikk som passerer på strekningen kan du sjekke på siden: vegvesen.no/trafikkdata 

Les mer 4-feltsveg Måna - Vassum.   Les mer om nye kryssløsninger.