Det skal legges til rette for utvidelser av oppstillingsområdene, bedring av trafikkavvikling, oppgradering av servicefunksjonene inkludert universell utforming og tilrettelegging for null- eller lavutslippsferger.

Planforslagene sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn fram til 31. august 2020.

planavgrensing detaljregulering Drag
Kart som viser avgrensing av detaljregulering.Illustrasjon.

 

Tilrettelegging for lavutslippsferger i Tysfjord