Statens vegvesen har tildelt 23,6 millioner kroner i tilskudd til totalt 64 ulike tiltak i kommuner over hele landet.

Skolebarn på veien
Trafikksikkerhet er viktig når flere barn skal sykle eller gå til skolen. Foto: Knut Opeide

Følger opp Barnas transportplan 2022-2033

Tilskuddsordningen for kommunene skal støtte opp under regjeringens mål om at flere barn skal sykle eller gå til skolen og gjelder særlig tiltak for barn mellom 2-15 år. Ordningen er en oppfølging av Barnas transportplan 2022–2033, der det er lagt til grunn en satsing på økt trafikksikkerhet for barn og unge. Tilskuddsordningen forvaltes av Staten vegvesen.

Skal særlig stimulere til å etablere Hjertesoner

– Gjennom denne ordningen skal vi blant annet stimulere til å etablere Hjertesoner rundt skoler. Etablering av Hjertesone skal være forankret i en trafikksikkerhetsplan for den aktuelle skolen, forteller seniorrådgiver Hanne-Merete Hagset i Statens vegvesen.

Det ble sendt ut invitasjon til kommunene i juli 2023 med søknadsfrist 1. november. Til sammen kom det inn 188 søknader, og det ble søkt om nærmere 131 millioner kroner.

Alle tiltakene skal være langs skolevei eller nærmiljø der barn og unge ferdes og omfatter både trafikantrettede og fysiske tiltak.

Tiltak som fikk tilskudd

64 ulike tiltak i kommuner over hele landet fikk til sammen 23,6 millioner kroner til tryggere skoleveier og nærmiljø. Blant tiltakene som fikk tilskudd var:

  • belysning
  • fortau
  • sykkelparkering
  • droppsoner
  • fartsreduserende tiltak

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Senirorrådgiver Hanne-Merete Hagset,