Alle kommuner kan søke om tilskudd til mer trafikksikre skoleveier og nærmiljø, slik at flere barn og unge trygt kan sykle og gå til skolen.

I Barnas transportplan i Meld. St. 20 (2020 - 2021) Nasjonal transportplan 2022 - 2033 er det lagt til grunn en satsing på økt trafikksikkerhet for barn og unge for perioden 2022 - 2027.

Sentralt i denne satsingen er en tilskuddsordning til tryggere skoleveier og nærmiljø, som vil støtte opp under det nasjonale målet om at flere barn skal sykle eller gå til skolen. Tilskuddsordningen omfatter både trafikantrettede og fysiske tiltak langs skoleveier og nærmiljø der barn og unge ferdes og forvaltes av Statens vegvesen.

Tilskuddsmidler for 2024

Det er sendt ut invitasjon til kommunene om å søke om tilskudd for 2024, med forbehold om Stortingets bevilgning for 2024. 

Søknadsfristen for kommunene går ut 1. november 2023

22 millioner kroner ble tildelt i 2023  

89 kommuner søkte om tilskudd til 163 ulike tiltak for 2023. Til sammen ble det søkt om tiltak for ca. 100 millioner kroner. 70 ulike tiltak fikk tildelt tilsammen 22 millioner kroner. Blant tiltakene var blant annet:

  • belysning
  • fortau
  • sykkelparkering
  • droppsoner
  • fartsreduserende tiltak

Tilsagnsbrev og eventuelle avslagsbrev er sendt den enkelte søker i februar 2023.

Rapportering

Her finner du rapporteringsskjema for tiltak som har fått tilskudd.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om ordningen kan stilles til Hanne-Merete Hagset mobil 93 4041 69