Alle kommuner kan søke om tilskudd til mer trafikksikre skoleveier og nærmiljø, slik at flere barn og unge trygt kan sykle og gå til skolen.

I Barnas transportplan i Meld. St. 20 (2020 - 2021) Nasjonal transportplan 2022 - 2033 er det lagt til grunn en satsing på økt trafikksikkerhet for barn og unge for perioden 2022 - 2027.

Sentralt i denne satsingen er en ny tilskuddsordning til tryggere skoleveier og nærmiljø, som vil støtte opp under det nasjonale målet om at flere barn skal sykle eller gå til skolen. Tilskuddsordningen omfatter både trafikantrettede og fysiske tiltak langs skoleveier og nærmiljø der barn og unge ferdes og forvaltes av Statens vegvesen.

Tilskuddsmidler for 2023 

I juli 2022 ble det sendt ut invitasjon til kommunene for å søke om tilskudd for 2023, med forbehold om Stortingets bevilgning for 2023. Se invitasjonsbrev

Søknaden fra kommuner må være mottatt elektronisk hos Statens vegvesen firmapost@vegvesen.no  senest 15. oktober 2022.

95 tiltak er tildelt midler i 2022

157 kommuner søkte om tilskudd til 340 ulike tiltak i 2022. Til sammen ble det søkt om tiltak for ca. 200 millioner kroner. 95 ulike tiltak fikk tildelt tilsammen 20 millioner kroner. Blant tiltakene var blant annet:

  • belysning
  • sykkelparkering
  • drop-soner
  • Hjertesone
  • snarveier
  • fartsreduserende tiltak

Tilsagnsbrev og eventuelle avslagsbrev er sendt den enkelte søker i april 2022.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om ordningen kan stilles til Hanne-Merete Hagset mobil 93 4041 69  hanne-merete.hagset@vegvesen.no