Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge skal være basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen.

Statens vegvesen arbeider med en rekke trafikksikkerhetstiltak og kampanjer mot trafikkulykker.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018–2021 er en fireårig plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Planen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og sju storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige offentlige aktører på nasjonalt nivå og om lag 20 interesseorganisasjoner bidratt til planen.

Planen inneholder 136 målrettede tiltak. Disse skal bidra til Stortingets mål for 2030 om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i trafikken per år. I 2016 ble 791 personer drepte eller hardt skadd på norske veger.

136 tiltak for bedre trafikksikkerhet. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen