Nullvekstmålet i Nasjonal transportplan innebærer at all vekst i persontransporten i byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Veitrafikken påvirker luftkvaliteten og støynivået i tettbygde områder. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, vil Statens vegvesen legge til rette for at flere kan gå, sykle og benytte kollektivtransport. 

Hvordan vi skal jobbe med nullvekstmålet er beskrevet i ulike overordnede planer og tiltaksplaner: