Nullvekstmålet i Nasjonal transportplan innebærer at all vekst i persontransporten i byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Veitrafikken påvirker luftkvaliteten og støynivået i tettbygde områder. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, vil Statens vegvesen legge til rette for at flere kan gå, sykle og benytte kollektivtransport.