Statens vegvesen arbeider med mobilitetspåvirkning for å fremme miljøvennlig transport, som kollektivtransport, sykling og gåing.

Sentralt står rådgivning, kommunikasjon og organsiering av ulike mobilitetstjenester. Det handler også om å utnytte den bilparken vi har på en bedre måte gjennom samkjøring og bildeling.

Behovet for å ta i bruk en større «verktøykasse» for å påvirke omfanget av bilkjøring er blitt forsterket etter at Regjeringen i Klimameldingen (St.meld.nr. 21 (2011-2012)) gikk inn for at veksten i persontransporten i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Europeisk samarbeid

For å styrke det faglige arbeidet innen mobilitetspåvirkning har Vegdirektoratet fra 2010 hatt rollen som nasjonalt kontaktpunkt mot det europeiske nettverket EPOMM (European Platform on Mobility Management)

Europeisk mobilitetsuke 

Europeisk mobilitetsuke er en internasjonal kampanje for å fremme ren og bærekraftig transport i byer og tettsteder. Over 2000 europeiske byer - og mer enn 20 norske kommuner - deltar hvert år. Statens vegvesen har siden 2005 vært nasjonal koordinator for mobilitetsuken i Norge på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Alle kommuner, bedrifter og virksomheter er invitert til å delta. 

Mobilitetsplaner i bedrifter og virksomheter

Bedrifter og virksomheter med planer for mer miljøvennlige transportløsninger, der en pakke enkelttiltak ses i sammenheng,  kan vise til god effekt og større muligheter for å påvirke bilkjøring. Stavanger har som første kommune i landet satt krav om at nye bedrifter med mer enn 50 ansatte eller med utbygging av næringsareal på minimum 1000 m2 skal ha slike mobilitetsplaner.

TØIs tiltakskatalog.no gir gode oppdaterte beskrivelser av mange tiltak innen mobilitetspåvirkning.

ENOVA har programmer der det er mulig å søke om tilskudd til tiltak som fremmer miljøvennlig transport og reduserer klimagassutslipp.

Busser i Munkegata i Trondheim
Foto: Knut Opeide