Nasjonale og lokale reisevaneundersøkelser bidrar til kunnskap om barn og unges reiser.

Forskning om barn, ungdom og transport tar i stor grad for seg reisene til og fra skole og fritidsaktiviteter, og viser at aktiv transport (gåing og sykling) har positive effekter på både helse og læring, Det er også miljøvennlig og kan legge grunnlag for gode vaner i fremtiden.

I Nasjonal transportplan er det satt mål om at 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. Barn og unges skole- og fritidsveier skal være trafikksikre, trygge og attraktive.

Trygg skolevei

Gode trafikkløsninger i skolens nærområder er viktig for å sikre barna en trygg skolevei.

Skoleområdet er komplekst, og lokale forhold vanskeliggjør fasitløsninger. Planlegging av tiltak må derfor gjøres for hver enkelt situasjon og tilpasses stedet. 

Tverrfaglig samarbeid er viktig for å sikre gode løsninger både når det gjelder trafikksikkerhet, vedlikehold og stedstilpasset estetisk utforming.

Statens vegvesen er en av flere aktører som jobber for å utbedre og sikre veier, og skoleveier prioriteres særlig. For å få flere til å gå og sykle, er det også utarbeidet en rekke tiltak og kampanjer rettet mot foreldre, skoler, planleggere og barna selv.

 

Barn går over fotgjengerfelt i trafikkert gate
Barn på fotgjengerovergang ( Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen