Barns interesser skal ivaretas i alle planprosesser. Dette innebærer å sikre barn mot forurensning, støy og trafikkfare, samt sørge for egnede lekearealer.

Plan- og bygningsloven regulerer arbeid med arealplanlegging og ressursforvaltning, og loven forankrer prinsipper for planlegging og utforming av barns nærmiljø.

I Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planlegging, stilles det krav til at planprosesser blir organisert slik at barn og unge får anledning til å delta.

Det finnes ulike metoder for involvering og medvirkning av barn og unge. Barnetråkk (barnetrakk.no) er et digitalt verktøy hvor barn og unge lager kart som beskriver skoleveier, lekeområder, utrygge arealer og fremtidsønsker. Registreringene er tilpasset skolen og gjøres av elever i samarbeid med lærer. Resultatene kan brukes i planprosesser for å ta hensyn til barn og unges interesser i et område.

Barn planlegger byrom
Planlegging av byrom for barn. Foto: Ida Stenbråten Harildstad, Statens vegvesen
Sist oppdatert:

Barn og unges reiser