Kollektivtrafikk har en viktig transportfunksjon i byer, tettsteder, regioner og mellom landsdeler.

Statens vegvesen arbeider for å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt. 

Målet er at flere skal velge kollektivtransport i istedenfor bil som fremkomstmiddel til skole, jobb og hverdagsaktiviteter.

Tilrettelegging for mer og bedre kollektivtrafikk kan bidra til å løse nasjonale utfordringer knyttet til velferd, mobilitet, transport, universell utforming og miljø. Stortingets klimaforlik har som mål at veksten i person­transporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette krever et kapasitetssterkt og attraktivt kollektivtilbud. For å få til en vesentlig økning i kollektivtrafikken kreves et samarbeid mellom stat, fylkeskommuner, kommuner og private aktører.

Arbeidet med kollektivtransporten i Statens vegvesen er forankret i overordnede dokumenter som Nasjonal transportplan (ny hvert fjerde år) og tildelingsbrevet til Statens vegvesen fra Samferdselsdepartementet (årlig).

Trikk og buss på holdeplass ved Jernbanetorget i Oslo. Foto: Knut Opeide

Gå videre