Statens vegvesen skal legge til rette for framtidens transportsystem og satser på smart mobilitet for å bidra til det grønne skiftet.

Transportsektoren preges stadig sterkere av digitalisering, elektrifisering og automatisering. Utviklingen åpner helt nye muligheter for treffsikker regulering, gevinster innen trafikksikkerhet og nye virkemidler for å redusere klima- og miljøbelastningene.

Det er en sterk utvikling i smarte og innovative tiltak i norske byer. Det jobbes med både fysiske tiltak, teknologitiltak, samt samarbeids- og organisatoriske tiltak. Det pågår mye innovasjon og utprøving hos både statlige aktører, fylkeskommuner, kommuner, kollektivselskaper og private mobilitetsaktører.

Elsparkesykler og mikromobilitet

Elektrisk sparkesykkel er en  form for mikromobilitet som kan gi økt frihet og tidsbesparelser i hverdagen. I 2018 ble elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy likestilt med sykkel i norsk vegtrafikklov. 

Bruker du elsparkesykkel, må du kjenne til og overholde mange regler. Reglene gjelder for alle kjøretøy som defineres som liten elektrisk motorvogn. Elsparkesykler skal i hovedsak følge de samme reglene som syklister og på samme vilkår som dem. Her kan du lese om trafikkreglene for elsparkesykkel.

Elsparkesykler med høyere hastighet enn 20 km/t eller med sete, faller ikke inn under definisjonen av sykkel. Disse vil stor sett anses som moped, og vil som oftest ikke være lovlig å bruke, men mindre de oppfyller særskilte krav både til kjøretøyet og føreren. 

Metodeverktøy for evaluering av bærekraft

I 2020 startet vi arbeidet med å se på hva som fantes av metode for vurdering av bærekraft på tvers av sosiale, økonomiske og økologiske forhold når det kom til mindre mobilitetsprosjekter.

Dette resulterte i forprosjektet og rapporten Metodeutvikling for vurdering av bærekraft i mobilitetsprosjekter, som konkluderte med et behov for videre utvikling.