Statens vegvesen arrangerer digitale faglunsjer om bærekraftig mobilitet i byer og tettsteder, miljøvennlig transport og helhetlig byutvikling.

Bylunsjen inviterer fagfolk og forskere til å presentere nye resultater fra ulike prosjekter og rapporter om bærekraftig og smart mobilitet.

Meld deg på nyhetsbrev om kommende bylunsjer

Bylunsjen er digital og åpen for alle som er interessert i bærekraftig bytransport. Faglunsjene streames live på YouTube.

Du kan se alle tidligere bylunsjer på YouTube.

Her kan du se de siste:

Oslo, New York, Rotterdam og Melbourne. I mer enn 60 år har den danske stjernearkitekten Jan Gehl gjort storbyer til bedre steder å være menneske i. Den norske arkitekten Peter Butenschøn har i mange år samarbeidet med Jan Gehl. I Bylunsj får vi høre om samarbeidet og om Butenschøns erfaringer og tanker om byutvikling av norske byer. NRK1 har i høst sendt dokumentarserien Byenes mester om Gehls arbeid. Den ene av de fire episodene er om Oslo. Peter Butenschøn er helt sentral i dette programmet. Vi viser klipp fra dokumentarserien. Programleder: Erik Aasheim
Tromsø har i høst blitt det femte byområdet som har fått byvekstavtale. Hva får innbyggerne av bedre mobilitetsløsninger som følge av byvekstavtalen? Og hva skjedde med reisemiddelfordelingen da Tromsø fikk bomring? Programleder: Erik Aasheim
Billigere kollektivtransport var et av temaene i høstens valgkamp. Hva viser forskningen om i hvor stor grad billettprisene påvirker befolkningens reisevaner? Og hvor viktig er pris i forhold til andre egenskaper ved kollektivtilbudet? Nils Fearnley er transportøkonom og seniorforsker på TØI med by- og persontransport som spesialfelt. Han har lang erfaring med, og spesiell interesse for, markedsanalyser, prising og finansiering av kollektivtransport.
Hva er gode løsninger i våre byer og tettsteder når vi nå må forberede oss på stadig mer styrtregn og overvann i våre gater og bebygde arealer? Ved Kim H. Paus, førsteamanuensis NMBU
Vegdirektoratet har laget en ny gateveileder som blant annet skal tydeliggjøre forskjellene mellom gateplanlegging og veiplanlegging. Bente Fuglseth har vært prosjektleder for veilederen som bygger på gjeldende nasjonalt regelverk for gateutforming. Her er lenke til veilederen: https://store.vegnorm.vegvesen.no/n-v125
Omdisponering av gateareal er en fellesnevner for mye av det Oslo kommune har gjort for mer bærekraftig mobilitet de siste årene. Bredere fortau, etablering av rekordmange km nye sykkelfelt, kraftfulle tiltak for bedre framkommelighet for busser, oppstramming av gatekryss og nye arealer tilrettelagt for opphold og aktivitet. Oslo har fått internasjonal oppmerksomhet både for tiltakene og tempoet i arbeidet.
Oslo kommune gjennomfører nå et stort løft for oppstramming av gatekryss. De mener kryssoppstramming er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Kommunen bygger om gaten slik at det blir smalere kjørefelt og krappere svinger. De gående får kortere krysningslengde, og det gir bedre siktforhold slik at bilist og gående lettere kan se hverandre. I tillegg bidrar det til å senke farten på bilene inn i krysset.