Det nasjonale regnskapet for bærekraftig mobilitet omfatter blant annet sykling, gåing, kollektivtransport og delemobilitet.

Her presenterer vi tall fra nasjonale reisevaneundersøkelser (RVU), Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet, Statens vegvesens årsrapporter, Trafikksikkerhetsutviklingen 2022, Nasjonal transportplan og Nasjonal vegdatabank.