STOR-prosjektet var et innovasjonssamarbeid mellom Bymiljøetaten i Oslo kommune, Ruter og Statens vegvesen.

I løpet perioden oktober 2017 til desember 2023 gjennomførte de 16 ulike pilotprosjekter for å teste og lære om nye innovative mobilitetstjenester, og forbedret eksisterende tjenester i hovedstadsregionen i tett samarbeid med næringsliv og innbyggere.

Prosjektet så blant annet på hvordan de kunne forbedre trafikkavviklingen i sentrum, tilbud for syklister, varelevering, selvkjørende kollektivtrafikk, mikromobilitet og kombinasjonen av ulike mobilitetstjenester i Oslo og Viken.

English version: please scroll down and choose English from the bottom menu bar.

Illustrasjon som viser alle pilotene i STOR-prosjektet etter når de ble startet opp, fra 2017 til 2023. For oversikt overpilotprosjektene, klikk på lenken "Les om pilotprosjektene og læring fra dem" eller gå inn på undersiden "Pilotprosjekter".
Piloter i STOR-prosjektet.

Oppsummering og læring 

Hvorfor?

Befolkningen i Oslo-området vokser kraftig, og det stilles store krav til god mobilitet som også ivaretar klima og miljøhensyn. God mobilitet betyr at det skal være enkelt å bevege seg rundt. Vi trenger derfor løsninger som møter morgendagens behov for både personer og gods. Teknologien utvikler seg raskt og det skaper nye muligheter for mer bærekraftig, brukertilpasset og kostnadseffektive transportløsninger.

Det er viktig at alle involverte aktører samarbeider for å oppnå god mobilitet. Bymiljøetaten, Ruter og Staten vegvesen opprettet samarbeidsprosjektet for å få til et felles, tverrfaglig løft for smartere mobilitetsløsninger for fremtiden.

I 2018 vant Oslo og Akershus fylkeskommune 12,5 millioner kroner til Pilotering av punkt-til-punktkjøring med autonome busser. STOR-prosjektet var ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Konkurransen Smartere transport i Norge var et av regjeringens bidrag i utviklingen av innovasjon i landet.

Mål

STOR-prosjektet skulle understøtte disse overordnede målsettingene:

  • Enklere reisehverdag
  • Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål (Miljøvennlig)
  • Nullvisjon for drepte og hardt skadde (Trygt)
  • Effektiv bruk av ny teknologi (Effektivt)
  • Mer for pengene

Disse målene er i tråd med de overordene målsettingene i nasjonal transportplan (Regjeringen) og FNs bærekraftsmål (FN) (3 God helse og livskvalitet, 9 Innovasjon og infrastruktur, 10 Mindre ulikhet, 11 Bærekraftige byer og samfunn, 13 Stoppe klimaendringene og 17 Samarbeid for å nå målene).

Videre skulle vi sammen lære mer om hvordan vi kunne:

  • tilby sømløse mobilitetsløsninger og- tjenester
  • forbedre eksisterende løsninger og tjenester
  • forbedre samarbeidet på tvers av virksomhetene og bruke brukerorienterte prosesser

Kontakt

Bymiljøetaten i Oslo kommune
Sarah Soon Malling
Telefon (sentralbord):  23 48 20 30
E-post: sarah.malling@bym.oslo.kommune.no

Ruter
Vibeke Harlem
Telefon: 90 52 44 75
E-post: vibeke.harlem@ruter.no

Statens vegvesen
Irina Jonsson
Telefon: 91 90 19 18
E-post: irina.jonsson@vegvesen.no

Se også

Innovasjonspartnerskap

  • KlimaGrunn
  • Smartere transport i Oslo-regionen (STOR)