STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Bymiljøetaten i Oslo kommune, Ruter og Statens vegvesen.

Sammen tester vi nye innovative mobilitetstjenester og forbedrer eksisterende tjenester i tett samarbeid med næringsliv og innbyggere.

English version: please scroll down and choose English from the bottom menu bar.

Piloter i STOR-prosjektet per mars 2022.Illustrasjon.
Piloter i STOR-prosjektet per mars 2022. Illustrasjon: STOR-prosjektet

Samarbeid for smartere og bærekraftige løsninger

Sammen skal vi lære hvordan vi kan tilby hovedstadsregionen gode og sømløse mobilitetstjenester for fremtiden. Det er opprettet flere pilotprosjekter som skal bidra til å nå de overordnede målene til STOR. Vi ser blant annet på hvordan vi kan forbedre trafikkavviklingen i sentrum, tilbudet for syklister, varelevering, selvkjørende kollektivtrafikk, mikromobilitet og kombinasjonen av ulike mobilitetstjenester i Oslo og Viken.

Hvorfor?

Befolkningen i Oslo-området vokser kraftig, og det stilles store krav til god mobilitet som også ivaretar klima og miljøhensyn. God mobilitet betyr at det skal være enkelt å bevege seg rundt. Vi trenger derfor løsninger som møter morgendagens behov for både personer og gods. Teknologien utvikler seg raskt og det skaper nye muligheter for mer bærekraftig, brukertilpasset og kostnadseffektive transportløsninger.

Det er viktig at alle involverte aktører samarbeider for å oppnå god mobilitet. Bymiljøetaten, Ruter og Staten vegvesen har opprettet samarbeidsprosjektet for å få til et felles, tverrfaglig løft for smartere mobilitetsløsninger for fremtiden.

Mål

STOR-prosjektet skal understøtte disse overordnede målsettingene:

  • Enklere reisehverdag
  • Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål (Miljøvennlig)
  • Nullvisjon for drepte og hardt skadde (Trygt)
  • Effektiv bruk av ny teknologi (Effektivt)
  • Mer for pengene

Disse målene er i tråd med de overordene målsettingene i nasjonal transportplan (Regjeringen) og FNs bærekraftsmål (FN) (3 God helse og livskvalitet, 9 Innovasjon og infrastruktur, 10 Mindre ulikhet, 11 Bærekraftige byer og samfunn, 13 Stoppe klimaendringene og 17 Samarbeid for å nå målene).

Videre skal vi sammen lære mer om hvordan vi kan

  • tilby sømløse mobilitetsløsninger og- tjenester
  • forbedre eksisterende løsninger og tjenester
  • forbedre samarbeidet på tvers av virksomhetene og bruke brukerorienterte prosesser

Kontakt

Tine Marthinus
Programleder
Telefon: 45 44 33 05
E-post:

Vibeke Harlem
Ruter
Telefon: 90 52 44 75
E-post:

Irina Jonsson
Statens vegvesen
Telefon: 91 90 19 18
E-post:

Sesilie Bjørdal
Bymiljøetaten i Oslo kommune
Telefon: 23 48 20 30
E-post:

Marte Mæhlum
Bymiljøetaten i Oslo kommune
Telefon: 23 48 20 30
E-post:

Se også

Innovasjonspartnerskap