Bruker du elsparkesykkel, må du kjenne til og overholde mange regler. Reglene gjelder for alle kjøretøy som defineres som liten elektrisk motorvogn.

Reglene på denne siden gjelder for alle kjøretøy som defineres som liten elektrisk motorvogn. Dette gjelder for eksempel elsparkesykkel, ståhjuling og elektrisk skateboard. 

Elsykkel regnes som en sykkel. Se trafikkreglene for syklister.

Elsparkesykler skal i hovedsak følge de samme reglene som syklister og på samme vilkår som dem. 

Det er vegtrafikkloven § 3 som ligger til grunn for trafikkreglene, og den skal sikre at alle som går, sykler eller kjører, skal ferdes sikrest mulig. Det betyr at du har et personlig ansvar for at din atferd i trafikken ikke skaper farlige og vanskelige situasjoner for andre trafikanter.

Vegtrafikkloven § 3 sier at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn overfor dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

Begrepene hensynsfull, aktpågivende og varsom i paragrafen betyr at du må vise hensyn og være oppmerksom og forsiktig i trafikken.

Aldersgrense på elsparkesykkel

Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel er 12 år. Husk at utleieselskapene kan ha høyere aldersgrense, for eksempel 16 eller 18 år.

Krav om hjelm

Barn under 15 år er påbudt å bruke hjelm, men vi anbefaler at alle gjør det. Det er stor forskjell på hvor mye du skader deg med og uten hjelm.

Ruspåvirket kjøring

Det er forbudt å kjøre elsparkesykkel hvis du er påvirket av alkohol eller et annet berusende eller bedøvende middel. Det er den alminnelige promillegrensen på 0,2 som gjelder.

Passasjerer på elsparkesykkel

På elsparkesykler er det ikke tillatt med passasjer. Det er heller ikke tillat å ha passasjerer i en tilhenger som er festet på sparkesykkelen.

Vis hensyn når du parkerer

Du kan parkere på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate så lenge sparkesykkelen ikke er til hinder eller ulempe for andre. Det betyr at den ikke skal være i veien for de som sykler og går.

Du må parkere slik at det ikke er til hinder for mennesker med ulike behov, som for eksempel rullestolbrukere og de med nedsatt syn.

Når du parkerer, skal du sørge for å sette fra deg sparkesykkelen på en slik måte at den ikke velter og skaper problemer for andre trafikanter.

Du kan få gebyr om du parkerer feil

Hvis du parkerer slik at elsparkesykkelen er til hinder eller ulempe for andre, eller på områder hvor det er vist med skilt at det ikke er lov å parkere, kan du få et gebyr på 900 kroner.

Hvor kan du kjøre?

Du kan i utgangspunktet kjøre overalt så lenge du følger kjøreretningen og skiltingen.

Det er forbudt å kjøre med elsparkesykkel på motorveier og på veier som er skiltet med forbud mot syklister, for eksempel på noen bruer og i mange tunneler.

Når du bruker elsparkesykkel, er du mindre synlig enn biler og mer utsatt for ulykker. Ta ingen sjanser!

I veien

Du kan kjøre i veien sammen med biltrafikk. Da skal du følge de samme trafikkreglene som andre trafikanter. Dette innebærer for eksempel at du

  • har vikeplikt for trafikk fra høyre side
  • har vikeplikt for gående som krysser gangfelt
  • skal stoppe for rødt lys
  • skal gi tegn når du svinger
  • skal følge fartsgrensen

I kollektivfelt

Kollektivfelt er et eget kjørefelt i kjørebanen. Du kan kjøre i kollektivfelt. Skal du kjøre i kollektivfeltet, må du passe på å holde deg unna blindsonen til bussen.

På gang- og sykkelvei

Gang- og sykkelveier er ment for de som går og sykler, men det er også tillatt å benytte dem på elsparkesykkel. Ta hensyn til at gående på en gang- og sykkelvei kan bruke begge sider av veien, mens du som kjører, skal kjøre på høyre side. Husk at du som kjørende alltid har et ekstra ansvar for å være oppmerksom på gående.

I sykkelfelt

Sykkelfelt er egne kjørefelt i kjørebanen merket med skiltet «sykkelfelt» og oppmerking. Elsparkesykler kan også benytte dette feltet.

Det er ikke tillatt å kjøre i begge retninger i sykkelfelt, og du kan derfor bare bruke sykkelfelt på høyre side av veien. Det er heller ikke lov å parkere eller stanse i sykkelfelt.

Hvis du er i et sykkelfelt med eget trafikklys for sykkel, må du følge dette. Trafikklys gjelder ikke for deg om du kjører på fortauet eller på en gang- eller sykkelvei.

På fortau og gangvei

Du kan kjøre på gangvei og fortau når du ikke er til hinder eller fare for gående. Er det mange folk på fortauet, skal du gå av og trille sparkesykkelen. Skal du kjøre forbi noen, må du tilpasse farten og holde god avstand.

Over gangfelt

Du kan kjøre over gangfelt så lenge du tar hensyn til de som går. Når du kjører over gangfeltet, regnes du ikke som en gående, og andre kjørende har ikke vikeplikt for deg. 

I enveiskjørte gater

Enveiskjøring i gater og veier gjelder alle som kjører, både syklister og bilister. Men i noen gater er det med underskilt vist at det er tillatt å sykle i begge retninger. Underskiltet omfatter også elsparkesykler. Kjører du mot biltrafikken i slike gater, må du være ekstra oppmerksom, fordi bilister ofte ikke forventer å få trafikk mot kjøreretningen.

Enveisregulering er vanligvis vist med skiltet «innkjøring forbudt» i den enden det er forbudt å kjøre inn, og med skiltet «enveiskjøring» i den enden det er tillatt å kjøre inn. Er det unntak for syklister og elsparkesykler, er dette vist med underskiltet «sykkel unntatt». Kjører du på fortauet, gjelder ikke enveisreguleringen.

Bot (forenklet forelegg)

Du kan bli bøtelagt med et forenklet forelegg når du bryter trafikkreglene. Hvis lovbruddet er alvorlig, kan du bli anmeldt. Bøtelegging og anmeldelser skjer oftest i forbindelse med særlig farlig atferd.

Krav til ansvarsforsikring for alle elsparkesykler

Elsparkesykler blir omfattet av bilansvarsloven og må ha ansvarsforsikring uansett om de er eid av utleiefirmaer eller privatpersoner. Denne endringen gjelder fra 1. september 2022 for elsparkesykler eid av utleiefirmaer og fra 1. januar 2023 for elsparkesykler eid av privatpersoner.

Sist oppdatert:

Sikker på elsparkesykkel