Når du sykler blir du regnet som kjørende. Det betyr at du må kjenne og overholde de trafikkreglene som gjelder der du sykler.

Siden en sykkel, elsykkel, elektrisk sparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy er definert som kjøretøy, skal du i utgangspunktet følge samme regler som andre kjørende når du sykler på disse.

Det er vegtrafikkloven § 3 som ligger til grunn for trafikkreglene og den skal sikre at alle som går, sykler eller kjører skal ferdes sikrest mulig. Det betyr at du har et personlig ansvar for at din atferd i trafikken ikke skaper farlige og vanskelige situasjoner for andre trafikanter.

Vegtrafikkloven § 3 sier at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn overfor dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

Begrepene hensynsfull, aktpågivende og varsom i paragrafen betyr at du må vise hensyn og være oppmerksom og forsiktig i trafikken.

Passasjerer på sykkel

Det er tillatt med passasjerer på sykkelen, men det er begrensninger både når det gjelder alder og antall:

  • Det kan transporteres inntil to barn under seks år på sykkelen, eller ett barn under 10 år. Benytter du i tillegg en tilhenger, kan det bare transporteres ett barn under 10 år på selve sykkelen.
  • I en sykkeltilhenger kan det transporteres inntil to barn under seks år eller ett barn over seks år.
  • For ett barn gjelder ingen aldersgrense, men tilhengerens maksimale nyttelast, som produsenten har oppgitt, kan ikke overskrides.

På små elektriske kjøretøy, som elektrisk sparkesykkel, er det ikke tillatt med passasjer på kjøretøyet. Det er heller ikke tillat å ha passasjerer i tilhenger, der hvor man kan feste dette på kjøretøyet.

Hvor kan du sykle?

Du kan i utgangspunktet sykle over alt, så lenge du sykler med kjøreretningen og følger skiltingen.

Det er forbudt å sykle på motorveger eller på veier som er særskilt skiltet med forbud mot syklister, for eksempel på noen bruer og mange tunneler.

Som syklist er du mindre synlig enn biler og mer utsatt for ulykker. Ta ingen sjanser!

Sykle i veien

Du kan sykle i veien sammen med biltrafikk. Da skal du følge de samme trafikkreglene som andre trafikanter. Dette innebærer for eksempel at du

  • har vikeplikt for trafikk fra høyre side
  • har vikeplikt for gående som krysser gangfelt
  • skal stoppe for rødt lys
  • gir tegn når du svinger
  • følger fartsgrensen

Sykle i kollektivfelt

Kollektivfelt er et eget kjørefelt i kjørebanen. Du kan sykle i kollektivfelt. Skal du sykle i kollektivfeltet, pass på å holde deg unna blindsonen til bussen.

Sykle på gang- og sykkelvei

Dette er anlegg som er ment for både de som går og de som sykler. Ta hensyn til at gående på en gang- og sykkel-vei kan bruke begge sider av veien, mens du som sykler skal kjøre på høyre side.

Sykle i sykkelfelt

Sykkelfelt er egne kjørefelt i kjørebanen merket med skilt «sykkelfelt» og oppmerking. Du kan bare bruke sykkelfelt på høyre side av veien, det vil si at det ikke er tillatt å sykle i begge retninger.

Hvis du er i et sykkelfelt, med særskilt trafikklys for sykkel må du følge dette. Trafikklys gjelder ikke for deg om du sykler på fortau, gang- eller sykkelvei.

Det er ikke tillatt å sykle i begge retninger i sykkelfelt. Det er heller ikke lov til å parkere eller stanse i sykkelfelt.

Sykle på fortau og gangvei

Du kan sykle på gangvei og fortau når du ikke er til hinder eller fare for gående. Er det mange folk på fortauet, skal du gå av og trille sykkelen. Skal du sykle forbi noen må du sørge for å tilpasse farten og holde god avstand.

Sykle over gangfelt

Du kan sykle over gangfelt så lenge du tar hensyn til de som går. Når du sykler over gangfeltet regnes du ikke som en gående og andre kjørende vil ikke ha vikeplikt for deg. 

Enveiskjørte gater

Enveiskjøring i gater og veier gjelder alle som kjører, både syklister og bilister. Men i noen gater er det med underskilt vist at det er tillatt å sykle i begge retninger. Sykler du mot biltrafikken i slike gater må du være ekstra oppmerksom, fordi bilister ofte ikke forventer å få sykkeltrafikk mot kjøreretningen.

Enveisregulering er vanligvis vist med skilt «innkjøring forbudt» i den enden det er forbudt å kjøre inn, og med skilt «enveiskjøring» i den enden det er tillatt å kjøre inn. Er det unntak for syklister er dette vist med underskilt «gjelder ikke sykkel». Sykler du på fortauet, gjelder ikke enveisreguleringen

Bot (forenklet forelegg)

Du kan bli bøtelagt (med et forenklet forelegg) når du bryter trafikkreglene. Dersom lovbruddet er alvorlig vil man kunne bli anmeldt. Bøtelegging og anmeldelser skjer oftest i forbindelse med særlig farlig atferd.