Du har vikeplikt for bussen på veier hvor fartsgrensen er 60 km/t eller lavere. Du har alltid vikeplikt for trikken uansett om du går, kjører eller sykler.

Vikeplikt for buss

Det står i trafikkreglene at «på veg med fartsgrense 60 kilometer i timen eller mindre har kjørende vikeplikt for buss når føreren gir tegn om at bussen skal forlate holdeplass. Bussføreren skal unngå fare».

Det betyr at bussjåføren har et skjerpet ansvar, uten at dette fritar andre trafikanter for vikeplikten. Bussjåføren har, i likhet med andre trafikanter, ansvar for å unngå å skape farlige situasjoner.

Han eller hun skal gi tegn og gi bilførere tid til å bremse ned. Men om bussjåføren glemmer å sette på blinklyset, har du som bilist plikt til å avpasse farten til trafikkbildet slik at du kan unngå farlige situasjoner.

Dette gjelder også ved busslommer og holdeplasser, ikke minst fordi du må være forberedt på å stoppe for fotgjengere som kan komme ut i veien.

Vikeplikt for trikk

Trafikkreglene sier at både gående og kjørende skal gi fri vei for trikken, og om nødvendig stanse.

Som bilfører har du plikt til å planlegge kjøringen slik at du ikke hindrer fremføring av trikken. Som hovedregel har bilister vikeplikt for trikken, selv i kryss der trikken kommer fra venstre. Et unntak er når trikken skal kjøre inn i en rundkjøring. Da er det trikken som har vikeplikt som følge av skiltingen.

Fotgjengere i fotgjengerfelt uten lysregulering skal vente til trikken har passert, før de krysser gata.

Du har også vikeplikt

  • når du kommer fra en sidegate, uansett om trikken kommer fra høyre eller venstre
  • når du skal svinge i et kryss der trikken passerer
  • hvis du skal kjøre forbi en trikk som står på en holdeplass

Du skal kjøre forbi med største aktsomhet. Ifølge § 12 i trafikkreglene er det forbudt å kjøre forbi trikken foran et gangfelt, og når sikten er hindret.

Konflikter mellom trikk og andre trafikanter

Det kan oppstå konflikter mellom trikk og andre trafikanter i følgende situasjoner:

  • Parkering for nær trikkesporet og sammenstøt med parkerte biler som står for nær trikkesporet. Trikken trenger minst 70 centimeter på hver side av sporene på rett strekning og opptil 1,3 meter i sving. Hvis biler er parkert for nær trikkesporet, kan det resultere i store forsinkelser for trikken. 
  • Kjøring for nær trikk i sving. En bil som kjører for nær trikken i en sving, kan bli truffet av trikkens bakre del. Trikkens bakre del har et utslag på inntil 1,3 meter utenfor skinnene i sving.
  • Trikk i rundkjøring. Trikken har annerledes kjøremønster i rundkjøringer enn øvrig trafikk ved at den kjører gjennom sentraløya. Trikken har vikeplikt på tur inn i rundkjøringen, og medtrafikanter plikter å gi den fri vei ut av rundkjøringen.

Trikken trenger mye lengre tid på å bremse

At andre trafikanter overholder vikeplikten for trikk, bidrar til færre fallskader om bord som følge av bråbremsing. De som rammes hardest av fallskader, er eldre og uføre som har dårligere balanse slik at de lettere faller, og de vil oftere bli skadet når de først har falt.

Sist oppdatert: