Samferdselsdepartementet har utarbeidet en ny stortingsmelding om Nasjonal transportplan for perioden 2022–2033 (NTP 2022–2033).

I løpet av planprosessen for Nasjonal transportplan 2022–2033 har Samferdselsdepartementet gitt flere deloppdrag til Statens vegvesen, Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Kystverket og Nye Veier AS (transportvirksomhetene).

Svarene på deloppdragene utgjør virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Virksomhetene har ikke lagt frem et felles grunnlagsdokument som det har blitt gjort tidligere.