Planen skal sikre gjennomføringskraft og leveranser til hovedmålet i NTP 2022–2033 om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.

Gjennomføringsplanen er Statens vegvesens plan for første seksårsperiode av Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033. Planen beskriver hvordan vi skal nå målene i NTP, prioritere midlene og oppnå mål. Vi har lagt til grunn de økonomiske rammene og veiprosjektene i NTP, jf. brev fra Samferdselsdepartementet 10. juli 2021. Samferdselsdepartementet påpeker i brevet at de vil komme tilbake til oppfølging av merknader fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite senere. Eventuelle nye signaler om økonomiske rammer, eller prosjekter vil bli innarbeidet i oppdatert gjennomføringsplan.

Gjennomføringsplanen omhandler planlegging og bygging av vei, trafikant og kjøretøy, drift og vedlikehold, ferjedrift og byområdene. Den omfatter også regelverksutvikling, utvikling av transportsystemet, bruk av ny teknologi og digitale løsninger til nytte for trafikanten og brukeren. Statens vegvesen jobber i hele landet, for hele landet.

De økonomiske rammene og prioritering av de store vei-, utbedrings- og skredsikringsprosjektene er gitt i NTP. Den statlige økonomiske rammen til Statens vegvesen i 2022–2027 utgjør i sum om lag 200 mrd. kr, og det er antatt en jevn årlig opptrapping i perioden. Rammen til investeringer er på 105 mrd. kr. Bompenger kommer i tillegg.

Gjennomføringsplanen er dynamisk og vil oppdateres årlig i januar i henhold til statsbudsjettet. Planen vil ikke forskuttere prioriteringen av store veiprosjekter som legges frem for Samferdselsdepartementet hvert år i april/mai. Endelige økonomiske rammer og prioriteringer av veiprosjekter for det enkelte året fastsettes når Stortinget vedtar statsbudsjettet.

Store veiprosjekter og mindre tiltak

Porteføljen av store veiprosjekter og mindre tiltak i seksårsperioden 2022–2027 bidrar til målet om å utvikle og tilrettelegge for et trygt, fremtidsrettet, miljøvennlig og effektivt transportsystem i 2050. Vi bygger ut lengre strekninger og bidrar slik til redusert reisetid, forutsigbarhet for næringstransport og utvidede bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Store veiprosjekter og mindre tiltak

Trafikant og kjøretøy

I perioden 2022–2027 prioriterer vi digitalisering av kundetjenester, kontroll av kjøretøyer og å sikre god trafikkopplæring. Godkjenning og registrering av kjøretøyer bidrar til sikrere og mindre miljøbelastende kjøretøyer. Vi gjennomfører målrettede tilsyn med trafikkskoler, verksteder og parkeringstilbydere. Vi utvikler og følger opp regelverk knyttet til trafikant- og kjøretøyområdet.

Trafikant og kjøretøy

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold av riksveier sikrer daglig et forutsigbart, fremkommelig og trafikksikkert riksveinett gjennom å ta vare på det vi har og gjøre det tilgjengelig for næringstransportene, og for alle andre brukere.

Drift og vedlikehold

Ferje

Riksveiferjesambandene er en del av den samfunnskritiske infrastrukturen i Norge, og binder folk og næringsliv sammen. Statens vegvesen stiller krav til nullutslipps- eller lavutslippsteknologi i alle anbud i riksveiferjedriften når det ligger til rette for dette. Vi ser store muligheter i ny teknologi, og utvikler tiltak som skal bygge opp under det overordnende målet i NTP 2022–2033 om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Ferje

Intern drift og forvaltningsoppgaver

Statens vegvesen gjennomfører daglig en rekke oppgaver innenfor forvaltning, strategisk planlegging, regelverksutvikling, sektoroppgaver og drift av veitrafikksentraler, som en del av vårt samfunnsoppdrag. Aktivitetene bidrar til å nå overordnede mål i NTP. Vi utvikler og tar i bruk ny teknologi og digitale løsninger.

Drift og forvaltningsoppgaver