Planen skal sikre gjennomføringskraft og leveranser til hovedmålet i NTP 2022–2033 om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.

Gjennomføringsplanen er oppdatert for perioden 2023–2027. I tillegg er planleggingsprogrammet oppdatert for årene 2024 og 2025, se Store veiprosjekter og mindre tiltak. Gjennomføringsplanen blir oppdatert i henhold til NTP 2025–2036 i februar 2025.

Gjennomføringsplanen er Statens vegvesens plan for første seksårsperiode av Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033. Planen beskriver hvordan vi skal nå målene i NTP og prioritere midlene.

Gjennomføringsplanen er dynamisk og oppdateres årlig i februar i henhold til statsbudsjettet. Planen vil ikke forskuttere prioriteringen av store veiprosjekter som legges frem for Samferdselsdepartementet hvert år i april/mai. Endelige økonomiske rammer og prioriteringer av veiprosjekter for det enkelte året fastsettes når Stortinget vedtar statsbudsjettet.

Planen er oppdatert i henhold til statsbudsjettet 2023. Den statlige økonomiske rammen til Statens vegvesen i 2023 utgjør 31,5 mrd. kr. Rammen til investeringer er på 12,8 mrd. kr. Bompenger kommer i tillegg.

Gjennomføringsplanen handler om planlegging og bygging av vei, trafikant og kjøretøy, drift og vedlikehold, ferjedrift og byområdene. Den omfatter også regelverksutvikling, utvikling av transportsystemet, bruk av ny teknologi og digitale løsninger til nytte for trafikanten og brukeren. Statens vegvesen jobber i hele landet, for hele landet.

Store veiprosjekter og mindre investeringstiltak

Porteføljen av store veiprosjekter og mindre investeringstiltak i seksårsperioden 2022–2027 bidrar til målet om å utvikle og tilrettelegge for et trygt, fremtidsrettet, miljøvennlig og effektivt transportsystem i 2050. Vi bygger ut lengre strekninger og bidrar slik til redusert reisetid, forutsigbarhet for næringstransport og utvidede bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

Trafikant og kjøretøy

I perioden 2022–2027 prioriterer vi digitalisering av kundetjenester, kontroll av kjøretøyer og å sikre god trafikkopplæring. Godkjenning og registrering av kjøretøyer bidrar til sikrere og mindre miljøbelastende kjøretøyer. Vi gjennomfører målrettede tilsyn med trafikkskoler, verksteder og parkeringstilbydere. Vi utvikler og følger opp regelverk knyttet til trafikant- og kjøretøyområdet.

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold av riksveier sikrer daglig et forutsigbart, fremkommelig og trafikksikkert riksveinett gjennom å ta vare på det vi har og gjøre det tilgjengelig for næringstransportene, og for alle andre brukere.

Ferje

Riksveiferjesambandene er en del av den samfunnskritiske infrastrukturen i Norge, og binder folk og næringsliv sammen. Statens vegvesen stiller krav til nullutslipps- eller lavutslippsteknologi i alle anbud i riksveiferjedriften når det ligger til rette for dette. Vi ser store muligheter i ny teknologi, og utvikler tiltak som skal bygge opp under det overordnende målet i NTP 2022-2033 om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Les mer om satsing på nullutslipp i ferjesambandene.

Intern drift og forvaltningsoppgaver

Statens vegvesen gjennomfører daglig en rekke oppgaver innenfor forvaltning, strategisk planlegging, regelverksutvikling, sektoroppgaver og drift av veitrafikksentraler, som en del av vårt samfunnsoppdrag. Aktivitetene bidrar til å nå overordnede mål i NTP. Vi utvikler og tar i bruk ny teknologi og digitale løsninger.  Les mer om Intern drift og forvaltningsoppgaver