Statens vegvesen har ansvar for å følge opp nasjonale oppgaver for hele veitransportsystemet.

Vi skal ivareta myndighetsoppgaver som følger av Samferdselsdepartementets overordnede ansvar for samfunnssikkerhet i veisektoren. Det innebærer å gjennomføre helhetlige vurderinger av risiko og sårbarhet i veisektoren og sikre et felles rammeverk på området. Det omfatter også å koordinere øvrige aktører i veisektoren for å sikre et enhetlig og systematisk arbeid med blant annet transportberedskap, totalforsvar og sikkerhet i knutepunkter. Vi skal også sørge for at infrastrukturen er robust mot klimaendringer.

Statens vegvesen vil i perioden 2023–2027 ha en tett oppfølging av samfunnssikkerhet i de samfunnsøkonomiske analysene og øvrig beslutningsgrunnlag som grunnlag for å sikre fremkommelighet og funksjonalitet i transportsystemet også ved store påkjenninger. En stor andel av de uønskede hendelsene i transportsektoren, med samfunnsmessige konsekvenser, er naturhendelser. Effekten av klimaendringene må vurderes i tidlig planleggingsfase, og hensyntas ved valg av konsept, trase og konkrete sikringstiltak. Videre er styrket vedlikehold, skredsikring, flom- og skredvarsling og målrettet beredskapsarbeid andre sentrale virkemidler for å gjøre transportsystemet mer robust i møtet med klimaendringene.

Økt digitalisering gir store muligheter samtidig som det skaper nye og ukjente sårbarheter. Utfordringen i planperioden blir å tilegne seg nødvendig kunnskap om nye sikkerhetsutfordringer tidlig i planleggingen av nye teknologiske løsninger for å kunne etablere og forvalte gode robuste løsninger med hensiktsmessige beredskaps- og sikkerhetstiltak. Evnen til å håndtere digitale trusler er et sentralt virkemiddel for å gjøre transportsystemet robust i møtet med nye teknologiske løsninger.

Håndtering av hendelser som påvirker samfunnets transportevne krever en koordinert innsats fra veieiere, entreprenør og beredskapsaktører. Statens vegvesen vil videreutvikle vegtrafikksentralene som en sentral samordningsaktør ved større hendelser på vei.

Sikkerhetspolitiske kriser innenfor rammen av totalforsvaret gir nye samordningsutfordringer, hvor Statens vegvesen er sektor- og fagmyndighet på vei, men hvor det er samordningsbehov med en rekke aktører utenfor veisektoren, herunder Forsvaret.