Statens vegvesen har i gjennomføringsplanen lagt til grunn vedtatt budsjett for 2022 og de økonomiske rammene fra NTP 2022–2033 i perioden 2023–2027.

Rammen til programområdene i inngåtte byvekstavtaler i første seksårsperiode i NTP 2022-2033 er justert for tildelingen i Prop. 1 S (2021-2022) og deretter foreløpig fordelt jevnt mellom resterende år i perioden 2023-2027. I NTP 2022–2033 er det presisert at ressursbruken i det enkelte budsjettår vil bli tilpasset det samlede økonomiske opplegget i statsbudsjettet, innenfor rammene som følger av handlingsregelen og tilstanden i norsk økonomi. Endringer i det budsjettmessige handlingsrommet framover vil kunne påvirke innfasing og gjennomføring av NTP 2022–2033.

Den statlige økonomiske rammen til Statens vegvesen i 2022-2027 utgjør i sum om lag 200 mrd. 2022-kr. Rammen til investeringer er på 105 mrd. kr. Bompenger kommer i tillegg.

Statens vegvesen arbeider på alle områder for å få mer for pengene, og reduserer både interne (lønn, konsulenttjenester, eiendom, reiser og øvrig drift) og eksterne kostnader (drift, vedlikehold, investering og ferjedrift). Regjeringen har satt krav til at Statens vegvesen skal redusere interne kostnader fra om lag 10,6 mrd. kr i 2017 til om lag 9,3 mrd. kr innen utgangen av 2024. Vi optimaliserer, gjennomfører verdianalyser og øker nytten for veiprosjektene som en del av innføring av porteføljestyring av prosjektene, og dette vil bidra til at vi får mer for pengene.

Tilskuddspostene

Kap. 1320 Statens vegvesen

Her finner du omtale av tilskuddspostene for fylkesveier og tryggere skoleveier og nærmiljøer, som forvaltes av Statens vegvesen. For omtale av post 72 Tilskudd til riksveiferjedriften, se «Ferje».

Post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

I tråd med NTP 2010–2019, ble det innført en rentekompensasjonsordning for transporttiltak i fylkene fra 2010. I NTP 2022-2033 er det lagt til grunn et årlig gjennomsnitt på 100 mill. kr til post 61 i første seksårsperiode.

Post 64 Utbedring på fylkesveier for tømmertransport

Det er i NTP lagt opp til å videreføre tilskuddsordningen som rettes mot flaskehalser for tømmervogntog på fylkesveinettet. Midlene skal bidra til en funksjonell og effektiv tømmertransport. Tiltak for å forsterke bruer som ikke tåler 60 tonn totalvekt blir prioritert. Det er lagt til grunn et årlig snitt på 19 mill. 2022-kr.

Post 65 Tilskudd til fylkesveier

Det er lagt opp til en økt satsing på fylkesveier, blant annet gjennom en ny øremerket tilskuddsordning til fylkeskommunene. Det er lagt til grunn et årlig snitt på 795 mill. 2022-kr.

Formålet med ordningen er å bidra til økt innsats på vedlikehold og fornying. Fordeling av tilskuddsmidler mellom fylkeskommunene skal ta utgangspunkt i vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet. Man skal bruke samme fordeling som i dag brukes til fordeling over tabell C «opprusting og fornying» i rammetilskuddet til fylkeskommuner. Ordningen vil dermed ikke være søknadsbasert. Forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner og/eller viktige næringsveier skal være kriterier for fylkeskommunenes prioriteringer.

Fylkeskommunen skal etter årets slutt legge frem dokumentasjon på at midlene er omsatt i henhold til forutsetningene. Det vil gjennom budsjettåret legges opp til en rapporteringsordning som minimerer administrative byrder for tilskuddsmottakere og forvalter av tilskuddsordningen.

Post 66 Tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljøer

I Barnas transportplan i Meld. St. 20 (2020 - 2021) Nasjonal transportplan 2022 - 2033 er det lagt til grunn en satsing på økt trafikksikkerhet for barn og unge for perioden 2022 – 2027, og en ramme på 500 mill. 2021-kr.

Sentralt i denne satsingen er en ny tilskuddsordning til tryggere skoleveier og nærmiljø, som vil støtte opp under det nasjonale målet om at flere barn skal sykle eller gå til skolen. Tilskuddsordningen vil omfatte både trafikantrettede og fysiske tiltak langs skoleveier og nærmiljø der barn og unge ferdes.

Post 73 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene

Ordningen ble innført i 2017 som en del av bompengereformen og er forutsatt videreført i perioden. Tilskuddet er forutsatt benyttet til en generell reduksjon i bompengetakstene på minst 10 prosent utenfor byområdene på minst 10 prosent.

Kap. 1332 Transport i byområder mv.

Det er i NTP 2022-2033 avsatt til sammen om lag 43 mrd. kr til tilskudd til byområder i perioden 2022-2027.

Post 30 Mindre investeringstiltak

Det er avsatt om lag 12,9 mrd. kr i 2022-2027 til tiltak for kollektivtransport, sykling og gange langs riks-, fylkes- og kommunal vei i de ni byområdene som er omfattet av ordningen med byvekstavtaler. Fordelingen mellom forvaltningsnivåene vil avklares i de årlige statsbudsjettene.

Post 63 Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter

Det er lagt til grunn om lag 13,1 mrd. kroner i 2022-2027 til særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter (50/50-ordningen). Ordningen er avgrenset til Fornebubanen og ny T-banetunnel i Oslo-området, Bybanen til Fyllingsdalen og til Åsane i Bergen, Metrobuss i Trondheim og Bussveien på Nord-Jæren. Endelig statlig bidrag er gjenstand for forhandlinger med lokale myndigheter. Midlene tildeles gjennom byvekstavtalene. Det er i tillegg satt av midler innenfor riksveirammen til forlengelse av E39 Fløyfjellstunnelen som er en forutsetning for bybanen. Endelig statlig bidrag og bompengebidrag vil bli gjenstand for forhandlinger med lokale myndigheter.

Post 66 Tilskudd til byområder

Det er lagt til grunn 18,4 mrd. kr i 2022-2027 til tilskudd i byområder som skal gå til:

  • Lokale tiltak som bygger opp under nullvekstmålet, inkludert drift av lokal kollektivtransport (belønningsordningen)
  • Reduserte billettpriser på kollektivtrafikk
  • Reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud i de fire største byområdene
  • Fjerning av rushtidsavgift på Nord-Jæren
  • Det er forutsatt 500 mill. kr. i tilskudd til ny Majorstuen stasjon i Oslo
  • Ytterligere fem byområder som ikke er aktuelle for byvekstavtale: Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (om lag 600 mill. kr. over fire år)