Alle kommuner kan søke om tilskudd til mer trafikksikre skoleveier og nærmiljø, slik at flere barn og unge trygt kan sykle og gå til skolen.

I Barnas transportplan i Meld. St. 20 (2020 - 2021) Nasjonal transportplan 2022 - 2033 er det lagt til grunn en satsing på økt trafikksikkerhet for barn og unge for perioden 2022 - 2027.

Sentralt i denne satsingen er en tilskuddsordning til tryggere skoleveier og nærmiljø, som vil støtte opp under det nasjonale målet om at flere barn skal sykle eller gå til skolen. Tilskuddsordningen omfatter både trafikantrettede og fysiske tiltak langs skoleveier og nærmiljø der barn og unge ferdes og forvaltes av Statens vegvesen.

23,6 millioner kroner ble tildelt i 2024  

Til sammen kom det inn 188 søknader. og det ble søkt om nærmere 131 millioner kroner. Statens vegvesen har tildelt 23,6 millioner til 64 ulike tiltak i 2024. Blant tiltakene var blant annet:

  • belysning
  • fortau
  • sykkelparkering
  • droppsoner
  • fartsreduserende tiltak

Tilsagnsbrev og eventuelle avslagsbrev blir sendt den enkelte søker i februar 2024.

Tilskuddsmidler for 2024

I juli 2023 ble det sendt ut invitasjon til kommunene om å søke om tilskudd for 2024, med forbehold om Stortingets bevilgning for 2024. Søknadsfristen for kommunene gikk ut 1. november.

Rapportering

Her finner du rapporteringsskjema for tiltak som har fått tilskudd.

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Hanne-Merete Hagset
Mobil 93 4041 69