Gjennom behandlingen av NTP 2022–2033 har Stortinget sluttet seg til at Statens vegvesen gis handlingsrom til å gjennomføre jevnlige vurderinger og prioriteringer av prosjektenes omfang og rekkefølge, innenfor de rammer som er gitt i transportplanen.

Statens vegvesen vil presentere porteføljeprioriteringer for Samferdselsdepartementet årlig, i april/mai. Porteføljeprioriteringene vil blant annet være basert på en analyse av prosjektenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet inklusiv ikke prissatte virkninger, samt usikkerhetsvurderinger. Prosjektenes modenhet, dvs. planstatus, vil være avgjørende for prioriteringen av tiltak. Det vil fortløpende gjennomføres arbeid med optimalisering av prosjektene, dvs. en vurdering av potensialet for kostnadsreduksjoner og økt netto nytte. Uten vesentlige endringer i prosjektene, vil utgangspunktet for de årlige prioriteringene være at prosjekter som er fullfinansiert i første seksårsperiode av NTP, skal gjennomføres først.

Gjennomføringsplan 2022–2027