Teknologisatsingen i NTP skal bidra til at digitale løsninger inngår i transportinfrastrukturen slik at denne er tilrettelagt for nye transportkonsepter.

Sentrale områder er:

  • Veirelaterte data til støtte for nye transportkonsepter/-tjenester og automatisert kjøring, og som er egnet for overordnede analyser.
  • Forbedret transportstyring gjennom informasjon, overvåking av vei, styring og kontroll.
  • Kunstig intelligens for analyser, automatisert beslutningsstøtte og tjenester.
  • Systemer for overvåking, oppfølging og utvikling av infrastruktur gjennom kommunikasjon langs veien (digitalt veinett, sensorer og fibertilknytning).

Teknologisatsingen er innrettet som et utviklingsløp med en rekke aktiviteter innenfor fire kategorier:

  •  «Datadreven virksomhet»: Statens vegvesen skal legge data til grunn for beslutninger. Vi skal etablere en organisasjon med god dataflyt, informasjonsforvaltning, datakvalitet og datadeling.
  • «Kundetjenester»: Utvikle nye tjenester for trafikanter og brukere gjennom bruk av ny teknologi og digitale løsninger.
  • «Myndighet og regulator»: Utvikle og forvalte digitale regelverk og vår rolle som myndighetsorgan.
  • «Intelligent transportsystem»: Etablere infrastruktur og styrings- og kommunikasjonssystemer for et intelligent transportsystem.

Statens vegvesen utvikler digitale selvbetjeningsløsninger for publikum på flere områder. For omtale av digitale selvbetjeningsløsninger på trafikant- og kjøretøyområdet, se tilhørende omtale. Statens vegvesen Trafikk er en kartløsning på vegvesen.no som stadig utvikles med mer innhold for både privatbilister og yrkessjåfører. Blant annet ligger det nå oversikter over ladestasjoner og rasteplasser i hele Norge, samt link til kameraer som gir sanntidsinformasjon om kjøreforholdene.

Det skjer mye langs vei i Norge, og det kommer mange henvendelser til Vegvesenet om blant annet arbeidsvarsling, skilting og oppmerking, avkjørsler, reklame, støy og støyreduserende tiltak. Også her vil etaten jobbe med videreutvikling av digital informasjon og nye digitale tjenester slik at publikum lettere kan finne informasjon selv digitalt.