Samferdselsdepartementet har startet arbeidet med å lage et grunnlag for ny Nasjonal transportplan.

Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan (NTP) våren 2024, som er ett år tidligere enn planlagt. Se pressemelding fra regjeringen.no.

Avinor AS, Bane NOR SF, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier og Statens vegvesen (transportvirksomhetene) har startet arbeidet med å lage grunnlag til den nye transportplanen. Regjeringen har varslet at transportvirksomhetene vil få to hovedoppdrag, et utredningsoppdrag og et prioriteringsoppdrag. Som en del av forberedelsene, har transportvirksomhetene svart på en bestilling fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet med innspill til forberedende utredningsarbeid.

Transportvirksomhetene har også satt i gang et arbeid med å vurdere trender, drivkrefter og perspektiver i transportsektoren. Menon Economics har utarbeidet en rapport som peker på utvalgte fokusområder som de mener blir sentrale framover. Menon-publikasjon nr. 82/2022 Vurderinger av trender, drivkrefter og perspektiver i transportsektoren.pdf. Transportvirksomhetene vil bruke innholdet i rapporten til å blant annet vurdere muligheter, utfordringer og risiko for feilinvesteringer.

Utredningsoppdrag NTP 2025-2036

Forberedende arbeider