Statens vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av størstedelen av riksveinettet.

Dette omfatter:

  • 10 600 km vei
  • 1 500 km gang-sykkelveier
  • 16 riksveiferjesamband
  • 23 fjelloverganger
  • 580 tunneler
  • 6 190 brukonstruksjoner

I tillegg omfatter riksveinettet dreneringsanlegg, rasteplasser, døgnhvileplasser, ferjeleier og all slags veiutstyr som rekkverk, belysning, trafikkskilt, skredsikringsanlegg og så videre.

Nye Veier AS har ansvar for å drifte og vedlikeholde deres del av riksveinettet.

Drift og vedlikehold holder veiene åpne

Drift omfatter oppgaver og rutiner som er nødvendig for at veiene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk. Utfordringene er størst om vinteren, med snørydding/brøyting og tiltak for å bedre friksjonen. Vedlikehold er de aktivitetene som ivaretar den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv, slik som å opprettholde standarden på veidekker, grøfter og veiutstyr i tråd med fastsatte kvalitetskrav. Klimaendringer gir behov for økt oppmerksomhet på drenering og sikring av skjæring og fyllinger. Drifts- og vedlikeholdsoppgavene blir utført av innleide entreprenører etter anbud.

Prioriteringer av drifts- og vedlikeholdsmidlene

Det er lagt til grunn et årlig snitt på om lag 8,4 mrd. kr til drift og vedlikehold i perioden 2022-2027. Stabile rammer til vedlikehold er nødvendig for å ta vare på veinettet. Vi prioriterer først drift av veinettet, for å sikre enklere reisehverdag og bidra til nullvisjonen for drepte og hardt skadde. For lave rammer kan føre til at vedlikeholdsetterslepet øker og blir dyrere å ta igjen.

Mer for pengene

Etter regionreformen, og avvikling av felles driftskontrakter for riksvei og fylkesvei, har prisnivået for driftskontraktene økt. Det er derfor ekstra viktig av vi utvikler vår kontraktstrategi videre i dialog med bransjen, for å få mer for pengene. Vi ser at dette gir resultater. Statens vegvesen arbeider løpende med å forbedre planlegging, prioritering og styring av vedlikeholdet, og søker innovasjon sammen med bransjen. Vi legger til rette for mer fleksible løsninger for gjennomføring av drifts-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, og for å se mer helhetlig på lengre strekninger. Vi arbeider for å sikre enhetlig utførelse og kontinuerlig forbedring. Vi prioriterer noen større utviklingsinitiativer: Smart vedlikehold, driftstøttesenter, systemstøtte for helhetlig forvaltning av anlegg, kartlegging av veiens tilstand og verdier, forutsigbart fremkommelige fjelloverganger og å ta i bruk ny teknologi for håndtering av naturfare.