Statens vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av størstedelen av riksveinettet.

Dette omfatter

  • 10 600 km vei
  • 1 500 km gang og sykkelveier
  • 16 riksveiferjesamband
  • 23 fjelloverganger
  • 580 tunneler
  • 6 190 brukonstruksjoner

I tillegg omfatter riksveinettet dreneringsanlegg, rasteplasser, døgnhvileplasser, ferjeleier og veiutstyr som for eksempel rekkverk, belysning, trafikkskilt og skredsikringsanlegg.

Nye Veier AS har ansvar for å drifte og vedlikeholde deres del av riksveinettet.

Drift og vedlikehold holder veiene åpne

Drift omfatter oppgaver og rutiner som er nødvendig for at veiene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk. Utfordringene er størst om vinteren, med snørydding/brøyting og tiltak for å bedre friksjonen. Vedlikehold er de aktivitetene som ivaretar den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv, som å opprettholde standarden på veidekker, grøfter og veiutstyr i tråd med fastsatte kvalitetskrav. Klimaendringer gir behov for økt oppmerksomhet på drenering og sikring av skjæring og fyllinger. Drifts- og vedlikeholdsoppgavene blir utført av innleide entreprenører etter anbud.

Prioriteringer av drifts- og vedlikeholdsmidlene

Det er lagt til grunn et årlig snitt på om lag 9,6 milliarder kroner til drift og vedlikehold i perioden 2023–2027. Stabile rammer til vedlikehold er nødvendig for å ta vare på veinettet. Vi prioriterer først drift av veinettet, for å sikre enklere reisehverdag og bidra til nullvisjonen for drepte og hardt skadde.

Mer for pengene

Etter regionreformen, og avvikling av felles driftskontrakter for riksvei og fylkesvei i 2020, har prisnivået for driftskontraktene økt. Det er derfor viktig at vi utvikler vår kontraktstrategi i dialog med bransjen for å få mer for pengene. Vi ser at dette gir resultater. Statens vegvesen arbeider løpende med å forbedre planlegging, prioritering og styring av vedlikeholdet, og søker innovasjon sammen med bransjen. Vi legger til rette for mer fleksible løsninger for gjennomføring av drifts-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, og for å se mer helhetlig på lengre strekninger. Vi arbeider for å sikre enhetlig utførelse og kontinuerlig forbedring. Vi prioriterer noen større utviklingsinitiativer: Smart vedlikehold, driftstøttesenter, systemstøtte for helhetlig forvaltning av anlegg, kartlegging av veiens tilstand og verdier, forutsigbart fremkommelige fjelloverganger og å ta i bruk ny teknologi for håndtering av naturfare.