Det skal også bygges ny firefelts veg på strekningen Sandvika–Hønefoss. Dobbeltsporet jernbane og ny fire felts veg knytter Ringeriksregionen tettere til Osloregionen og vil gi et felles bo- og arbeidsmarked. 

Våren 2019 blir revidert reguleringsplan for Fellesprosjektet oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling. Målet er at reguleringsplan for Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen blir vedtatt i løpet av sommeren 2019.

E16 Skaret–Høgkastet

Strekningen E16 Skaret–Høgkastet  i Hole kommune planlegges av Statens vegvesen Region sør. Kommunedelplan for strekningen ble vedtatt av Hole kommune 20. juni 2016. Vegvesenet har startet arbeidet med reguleringsplan for prosjektet. Les mer på prosjektets hjemmeside: E16 Skaret–Høgkastet

E16 Høgkastet–Hønefoss

E16 mellom Høgkastet og Hønefoss er en del av Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 i regi av Bane NOR

.

 

Logoer til Statens vegvesen og Jernbaneverket