Det skal også bygges ny firefelts veg på strekningen Sandvika–Hønefoss. Dobbeltsporet jernbane og ny fire felts veg knytter Ringeriksregionen tettere til Osloregionen og vil gi et felles bo- og arbeidsmarked. 

Våren 2019 ble revidert reguleringsplan for Fellesprosjektet oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling. Reguleringsplanen for Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen ble vedtatt i mars 2020. 

E16 Sandvika-Skaret–Høgkastet

Strekningen E16 Skaret–Høgkastet  i Hole kommune planlegges av Statens vegvesen divisjon Utbygging. Kommunedelplan for strekningen ble vedtatt av Hole kommune 20. juni 2016. Vegvesenet har startet arbeidet med reguleringsplan for prosjektet. Les mer på prosjektets hjemmeside: E16 Sandvika–Skaret–Høgkastet.

E16 Høgkastet–Hønefoss

E16 mellom Høgkastet og Hønefoss er en del av Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 i regi av Bane NOR

.

 

Logoer til Statens vegvesen og Jernbaneverket