bilde til bruk i mediaUllevål bru

Siden den ble oppført i 1992 har den røde gang- og sykkelbrua over Ring 3 vært et landemerke på Ullevål. Nå skal Statens vegvesen erstatte den med ei ny stålbru, som har en rekke forbedringer fra den gamle:

  • Ny belysning, integrert i rekkverk og lysmaster med led-belysning.
  • Syklende og gående adskilles. De gående får eget fortau og det blir to felt for syklende en i hver retning.
  • Brua vil passe bedre inn i omkringliggende terreng og vil gi både de gående og syklende god oversikt over trafikken på brua.
  • Stigningen blir ikke så bratt som på den gamle brua.

Siden dette er i stålbru og ikke ei støpt betongbru, blir det minimalt med behov for helstenging av Ring 3 under oppføringen. Bruelementene produsere på forhånd og vil bli heist på plass.

Redusert framkommelighet

Det vil bli redusert fremkommelighet på Ring 3 i anleggsperioden, men det begrenser seg til å stenge ett felt i korte perioder. Det vil altså i all hovedsak bli opprettholdt trafikk i to felt begge veier. Det vil bli mulig å krysse Ring 3 hele perioden på ei midlertidig bru, med unntak av noen netter før sommeren. Syklende som til vanlig ferdes langs Ring 3 vil få alternativ rute på baksiden av Ullevaal Stadion. Dette vil føre til redusert fremkommelighet for disse, men det er nødvendig siden riggområdet for prosjektet fører til en stenging av sykkelruta Ring 3. Omkjøringsvei blir skiltet.

Det vil i enkelte, korte perioder foregå nattarbeider. Dette vil skje hovedsakelig i forbindelse med utbytting av rør og kabler nede i bakken, og det tilstrebes så få slike tilfeller som mulig. Det er søkt om tillatelse fra bydelsoverlegen om dette, og vi overholder de krav som er satt bla. om at det ikke skal foregå støyende nattarbeider i innsovningstiden mellom kl. 23.00 og 01.00.

Framdrift

Å bygge i Oslo er ofte utfordrende fordi man ikke alltid har full oversikt over hva som ligger i bakken før man begynner å grave. Dette og andre uforutsette forhold kan føre til forsinkelser, men det legges opp til ferdigstillelse innen utgangen av 2019.

Bakgrunn

I Ullevålskrysset møtes to av Oslos hovedsykkelruter. Sognsveien er en av de viktigste kommunale rutene, mens sykkelruten langs Ring 3 er Statens vegvesens ansvar. Det er i dag en gitterristbro over Ring 3 og Sognsveien, med tre ramper og tre trapper. I tillegg er det kryssing på bakkeplan over Sognsveien. Dagens kryssing av Ring 3 og Sognsveien for fotgjengere og syklister er ikke bra nok. Gitterristbroen er for smal med dårlig kapasitet og tilfredsstiller heller ikke kravene til universell utforming.

Flere skal gå og sykle

Det er et mål at flere skal gå, sykle og ta kollektivt i årene fremover. Dette prosjektet vil være et viktig bidrag for å oppfylle dette målet.