Målet med prosjektet er å stimulere til auka sykling i Sogndal sentrum og legge betre til rette for gåande, og slik sett auke talet på gåande og syklande. Reguleringsplanen er planlagt godkjend innan utgangen av 2018.

Eigen reguleringsplan for ny rundkøyring i krysset med Dalavegen er allereie vedteken i 2016, sjå detaljar om dette i "nyheitsarkiv" på sida her.