I Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (2018-2029) er det lagt opp til styrket innsats for kollektivtransport, syklister og fotgjengere.

Det er i tolvårsperioden satt av 66,4 mrd. 2017-kr til byvekstavtaler og belønningsordningen. Byvekstavtaler er gjensidig forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommuner og kommuner for å nå målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet for persontransport med bil). Løsningene som velges skal bidra til å sikre bedre fremkommelighet samlet sett, og spesielt ved å legge til rette for attraktive alternativer til privatbil. Avtalene skal også bidra til en mer effektiv arealbruk og mer attraktive bysentre. Måloppnåelse forutsetter en sterk satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, og en arealpolitikk som bygger opp under investeringene. Avtalene er et viktig verktøy for å sørge for bedre samordning i areal- og transportpolitikken. 

Det er lagt opp til at byvekstavtalene reforhandles etter hver fremleggelse og behandling av Nasjonal transportplan. Reforhandlinger med de fire største byområdene startet våren 2018, på grunnlag av rammene i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029. Nye byvekstavtaler for Trondheimsområdet, Nord-Jæren og Bergensområdet har nå trådt i kraft, med en avtaleperiode fra 2019 til 2029. Sammenlignet med den forrige avtalen er Trondheimsavtalen utvidet med tre nye kommuner, i tillegg til Trondheim (Melhus, Malvik og Stjørdal kommuner). Bergensavtalen er utvidet med fire nye kommuner, i tillegg til Bergen (Askøy, Bjørnafjorden, Øygarden og Alver kommuner).  Ny byvekstavtale for Oslo og Viken er lokalpolitisk behandlet og skal behandles av regjeringen før den trer i kraft.

Det er nå fastsatt et videreutviklet nullvekstmål som skal legges til grunn i byvekstavtalene. Den nye målformuleringen er tydeligere på hvilke hensyn som ligger til grunn, men viderefører samtidig målet om nullvekst i persontransport med bil: «I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.»

Det er også fastsatt at trafikktellinger skal være hovedindikatoren for oppfølgingen av det videreutviklede nullvekstmålet. Trafikkarbeid (målt gjennom reisevaneundersøkelsene) skal inngå som støtteindikator.