Forskningsprogrammet har gitt oss et bedre kunnskapsgrunnlag om næringstransporter i by.

Bylogistikk er forflytning av varer, utstyr og avfall inn til, ut fra, gjennom og innen byen. Det overordnede målet er at bylogistikken skal bidra til attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive løsninger for næringslivet og god livskvalitet for innbyggerne.

Det er viktig å forstå hvordan summen av de private løsningene blir for byen, og hvordan regelverk, økonomiske virkemidler, infrastruktur, arealbruk sammen med næringslivets egne tiltak kan forme den samlede bylogistikken. Bedriftene skal legge opp sin egen logistikk, men rammebetingelsene for valgene og tilrettelegging for effektive og miljøvennlige løsninger er et offentlig ansvar.

Programmet har pågått fra 2016 til 2022, med en økonomisk ramme på 30 millioner kroner. Fra 2023 setter vi ikke i gang nye prosjekter, men noen prosjekter som har fått finansiering fra Forskningsrådet, og der Bylogistikkprogrammet har bidratt med delfinansiering og egeninnsats, avsluttes i 2024. Det gjelder Cityfreight og Login. 

Alle rapporter fra programmet
Tittel Forfatter Referanse

Bærekraftig bylogistikk : Artikkelsamling fra Bylogistikkprogrammet (Brage)

Toril Presttun

Statens vegvesen rapport nr. 938 (2023)

Logistikkarealer i by.pdf (Brage)

Toril Presttun, Kristin Forsnes, Hege Herheim

Statens vegvesen rapport nr. 897 (2023)

Rettslege verkemiddel for bærekraftig bylogistikk.pdf (uib.no)

Siv Elén Årskog Vedvik og Sigrid Eskeland Schütz

Universitetet i Bergen

Resultatrapport Snapshot.pdf (unit.no)

Astrid Bjørgen og Odd André Hjelkrem. 

SINTEF (2022)

Kortreist mat - Hvordan oppnå en bærekraftig distribusjon av matvarer fra småskalaprodusenter i Viken? (toi.no)

Tale Ørving og Ross Owen Phillips

TØI-rapport 1905/2022

Potensialet ved kommersiell bruk av lastesykler (toi.no)

Tale Ørving, Howard T. Weir IV

TØI-rapport 1883/2022 

Metoder for bylogistikkanalyser (toi.no)

Marianne Knapskog, Eva-Gurine Skartland, Elise Caspersen, Sidsel Ahlman Jensen, Howard T. Weir IV

TØI-rapport 1881/2022  

Evaluering av Elskedeby og en samleterminal i Oslo (toi.no)

Sidsel Ahlmann Jensen, Tale Ørving, Ptr Pokorny, Marianne Knapskog, Linda Ager-Wick Ellingsen

TØI-rapport 1870/2022

Logistikk, miljø og kostnader - Kjøretøydata som grunnlag for forskning, transportplanlegging og forbedringsarbeid, rev.1. (toi.no)

Inger Beate Hovi, Christian S. Mjøsund, Eirill Bø, Daniel Ruben Pinchasik, Stein Erik Grønland

TØI-rapport 1861/2021 

Kommunale innkjøp: Et virkemiddel for å fremme bærekraftig bylogistikk (toi.no)

Karin Fossheim, Guri Natalie Jordbakke, Marianne Knapskog

TØI-rapport 1847/2021

Vareleveringslommene i Thorvald Meyers gate (Brage)

Cecilia Taylor Elverum,
Eline Leithaug Hårstad,
Sandra Skiaker
Statens vegvesens rapporter nr. 727 (2021)

Varelevering i urbane områder
Hva kan eksisterende undersøkelser fortelles oss? (Brage)

Maria Hatling, Einar Bowitz , Bjarte Børtveit, Hedda Muren Olse

Norconsultrapport 5207600-002

Astrid Bjørgen, Hampus Karlsson, Erlend Dahl, Petter Arnesen, Nina Møllerstuen Bjørge, Lillian Hansen, Marianne Ryghaug

SINTEF rapport 2021/00493

Eksterne kostnader ved bylogistikk (Brage)

Kenneth Løvold Rødseth, Harald Thune-Larsen TØI rapport 1838/2021

Markedsmakt i bylogistikkmarkedet (toi.no)

Guri N Jordbakke, Knut J. Liland Hartveit, Askill H. Halse TØI-rapport 1836/2021

Indikatorer for bylogistikk (Brage)

Olav Eidhammer TØI rapport 1815/2021

Fremtidens godstransportmodeller - Litteraturgjennomgang og utviklingsområder (Brage)

Christian S. Mjøsund Daniel Ruben Pinchasik Inger Beate Hovi TØI-rapport 1807/2020

Barrierer og drivere for etablering av samleterminaler (Brage)

Sidsel Ahlmann Jensen Grunde Haraldsson Wesenberg Karin Fossheim TØI-rapport 1805/2020

Evaluering av varedistribusjon med elektrisk lastesykkel i Bergen og Oslo (Brage)

Tale Ørving, Grunde Haraldsson Wesenberg, Christian Weber, Sidsel Ahlmann Jensen TØI rapport 1760/2020

Nullutslipp fra varedistribusjon i byer innen 2030 - Hvilke virkemidler og insentiver finnes? (Brage)

Inger Beate Hovi, Daniel Ruben Pinchasik, Christian S. Mjøsund, Sidsel Ahlmann Jensen

TØI rapport 1738/2019

Transport med varebiler 2018 (Brage)

Torstein Otterlei Fjørtoft

Statistisk sentralbyrå dokumentasjonsnotat 2019/31

Bærekraftig bylogistikk - Veileder for kommuner (Brage)

Sidsel Ahlmann Jensen, Karin Fossheim og Olav Eidhammer

TØI rapport 1755/2020

Evaluering av tungtrafikkfelt - delprosjekt 1 (Brage)

Vibeke Schau

Norconsult 2019

Mobilitetsendringer som følge av nye handels-konsepter (Brage)

Vibeke Nenseth, Bjørn Klimek

TØI rapport
1720/2019

Litteraturstudie - lastesykler på norsk vinterføre

Ådne Dybdalen Masteroppgave NTNU 2019

Hjemlevering av mat og dagligvarer i Oslo og Akershus (Brage)

Kristin Ystmark Bjerkan, Odd André Hjelkrem og Astrid Bjørgen

SINTEF rapport
00654/2019

Evaluering av Oslo City Hub - Planlegging og etablering av et bylogistikkdepot for gods (Brage)

Tale Ørving, Olav Eidhammer

TØI rapport 1717/2019

Hva trenger norske byer for å starte planlegging for bylogistikk? (Brage) (Erfaringer fra Bodø, Drammen, Oslo, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø - NORSULP-leveranse 4.1) 

Karin Fossheim,  Elise Caspersen, Astrid Bjørgen, Hampus Karlsson og Olav Eidhammer

TØI rapport 1679/2019
 
Tungt møter mykt: Ulykker i by med tunge kjøretøy og myke trafikanter.PDF (Brage)  Maria Henriksen,
Hilde Norang,
Alexander Tsesmetsis
Statens vegvesens rapporter nr. 307 (2018)

Ny vareleveringstjeneste for Drammen sentrum (Brage)

Sidsel Ahlmann Jensen

insam 2018

Borregaard AS. Klimanøytral eller utslippsfri transport av lignin til nytt lager.pdf (flowchange.no)
(redigert versjon for Statens vegvesen)

Erling Sæther 

Flowchange 2018
Næringstrafikk og tilhørende utslipp og miljøkonsekvenser (Brage)

Elise Caspersen og Tale Ørving

TØI 1669/2018

Varestrømmer og forsendelser i byområder (Brage)

Daniel Ruben Pinchasik og Inger Beate Hovi

TØI rapport 1649/2018

Situasjonsrapport: Varelevering i Drammen sentrum (Brage)

Dag Erland Lohne Mohn (red.), Sidsel Ahlmann Jensen, Martin Markmanrud, Elin Beate Børrud, Karin Fossheim og Odd Eivind Gabrielsen Drammen Bylivsprosjektet 2018

Små godsbiler: Bruksområder, transportytelser og potensiale for elektrifisering (Brage)

Christian S Mjøsund, Guri Natalie Jordbakke, Inger Beate Hovi

TØI rapport 1650/2018

Identifisering av konflikter som hindrer god vareleveranse (Brage)

Amund Hareland, Morten Lippestad og Christoffer Evju Norconsult 2018

Evaluering   av oppstartsperioden for varelevering med lastesykkel (Brage)

Tale Ørving, Karin Fossheim, Christian Weber, Jardar Andersen TØI rapport   1619/2018

Evaluering av løsninger for varelevering   i Bergen i forbindelse med sykkel-VM 2017 (Brage)

Ivar Øvretvedt, Veronika Ludvigsen Husa og Kristoffer Røys Norconsult 2018

Innsamling og bruk av virksomhetsdata for informasjon om næringstrafikk i et byområde (Brage)

Elise Caspersen og Daniel Ruben Pinchasik

TØI rapport 1610/2017

Faglig grunnlag for bylogistikkplaner i Norge (Brage)

Karin Fossheim, Jardar Andersen, Olav Eidhammer, Astrid Bjørgen

TØI rapport 1588/2017

Elektrifisering av korte, tunge transporter (Brage)

Odd André Hjelkrem, Terje Kristensen

SINTEF rapport 00605/2017

Bruk av Vegvesenets databaser for analyser av godstransport i by (Brage)

Inger Beate Hovi, Elise Caspersen, Tale Ørving

TØI-rapport 1568/2017

Bilfrie sentrumsløsninger i tre nordiske byer (Brage)

Oddrun Helen Hagen, Anders Tønnesen, Karin Fossheim

TØI rapport 1552/2017

Mulighetsstudie: Elektrifisering av tungtransport.pdf (flowchange.no)

Erling Sæther

Flowchange 2017

Min sykkel er lastet med - En rapport om lastesykkel og bylogistikk (Brage)

Annika Nordbye Rundberget, Eirill Storsul, Frode Wilhelmsen og Sondre Osnes

Statens vegvesen rapporter 645-2016

Bylogistikk og brukerbehov (Brage)

Astrid Bjørgen Sund, Hanne Seter, Terje
Kristensen

SINTEF rapport A27896/2016

Bærekraftige bylogistikkplaner i Europa, en litteraturstudie (Brage)

Karin Fossheim, Jardar Andersen

TØI rapport 1508/2016

  

Studierapporter
Tittel Forfatter Referanse

Studietur til Rotterdam og Paris.pdf

Toril Presttun Statens vegvesen 2017