FoU-prosjektet ELinGO har gjennomført en konseptanalyse om elektrifisering av den tunge vegtransporten.

Målet var å bidra til elektrifisering av godstransport på veg som styrker norsk næringslivs konkurransekraft i et lavutslippssamfunn. 

Godstransport er svært viktig for næringslivet, men bidrar til store klimagassutslipp. Godstransporten på vei er ventet å øke med 95 prosent i perioden 2016-2050, forutsatt uendret samferdselspolitikk. Samtidig skal Norge redusere klimagassutslippene fra transport med 40 prosent innen 2030.

Prosjektet har sett på ulike aktuelle teknologier og analysert miljøkonsekvenser, organisering og forretningsmodeller. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med bedrifter som ønsker å engasjere seg i elektrifisering av godstransporten.

Statens vegvesen eier prosjektet og den daglige koordineringen hadde SINTEF Byggforsk. Prosjektet hadde et budsjett på 8 MNOK, hvorav 3 MNOK var finansiert av Norges forskningsråd.

Avsluttede programmer og prosjekter