Ny kunnskap og nye metoder for å begrense skader på vannmiljøet.

Etatsprogrammet “Nordic Road Water (NORWAT)” har hatt som mål å frembringe ny kunnskap og nye metoder, slik at Statens vegvesen planlegger, bygger og drifter vegnettet uten å gi uakseptabel skade på vannmiljøet.

NORWAT har sett på hvilke kjemiske og biologiske effekter forurenset avrenningsvann har på vannmiljøet, samt hvilke tiltak som er best egnet til å redusere risikoen for skader på miljøet.

En rekke miljøgifter er påvist i til dels høye konsentrasjoner i avrenningsvann fra veg og tunnelvask. Det er dokumentert at sjøørretunger i nedre deler av Årungselva i Akershus har lavere vekst enn de som lever i de øvre strekningene, noe som kan tilskrives forurenset avrenningsvann og tunnelvaskevann fra E6. Dette til tross for at rensebasseng er etablert som tiltak.

Det er også påvist skader på miljøet under anleggsarbeid, nedstrøms renseløsninger og i innsjøer ved veger uten renseløsninger. Økt innsats innen arbeidet med miljøgifter og renseløsninger er derfor viktig.

Norsk lov (Vannforskriften) pålegger alle berørte myndigheter å samordne seg for å oppnå god økologisk og kjemisk vannkvalitet innen 2021.

Programleder: Sondre Meland

Avsluttede programmer og prosjekter