FoU-prosjektet har utvidet kunnskapene om problemstillinger knyttet til personvern innenfor vegsektoren.

Forskningsinstitusjonene TØI/VTI, SINTEF og IRIS har gjennomført ulike delprosjekter. Temaer som har blitt undersøkt er blant annet:

  • anvendelse av personopplysningsloven og forskriften i transportsektoren
  • ulike gruppers aksept for tiltak i transportsektoren som har personvernimplikasjoner
  • behandling av personopplysninger ved bruk av ulike IKT-løsninger (knyttet til bl.a. risiko og sikkerhet)
  • institusjonelle og prosessuelle forhold
  • Forklaringer på ulik aksept av overvåking
  • Plassering av juridisk ansvar
  • Konsekvenser av systemfeil

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet var konflikten som kan oppstå mellom ønsket om å drive et effektivt trafikksikkerhetsarbeid eller trafikkavviklingsarbeid og ønsket om et effektivt personvern. Problemstillinger ble blant annet knyttet til at ulike tiltak, som er innført for å bidra til økt trafikksikkerhet eller bedre trafikkavvikling, ofte innebærer en mulighet til å spore og overvåke personer.

Moderne teknologi gir mulighet for å øke trafikksikkerheten. Det utvikles teknologibaserte systemer til kontroll, overvåking og styring av transportsystemer, kjøretøy og lignende. Slike systemer er i stand til å gi oss informasjon automatisk.
Det finnes en rekke tekniske systemer som etter hvert er mulig å implementere med betydelige trafikksikkerhetsgevinster; Punkt-ATK har dokumentert god effekt, og streknings-ATK kan følgelig også være et godt tiltak for å redusere antall ulykker. Den er en videreutvikling av punkt-ATK da den tilfører en strekningsdimensjon til fartsmålingene. ATK står for automatisk trafikkontroll.

Alkolås forhindrer promillekjøring og dermed også ulykker. Fører må blåse i et instrument for å få startet kjøretøyet. "Black box" er en type datalogger som skal gi informasjon om bilulykker med viktig kunnskap om omstendigheter rundt enkeltulykker. Det gir dermed et grunnlag for nye tiltak som kan hindre ytterligere ulykker. Flere stater i USA har krav om ”Black box” i alle kjøretøy og anvender denne informasjonen i sine ulykkesanalysegrupper.

En økt innsamling av informasjon kan imidlertid også brukes til sporing og overvåking av personer, og dermed utgjøre en trussel for personvernet. Når det gjelder trafikksikkerhet og moderne teknologiske systemer er det enkelte systemer som har krav til personopplysninger, eksempelvis streknings-ATK og atferdsregistrator. Sistnevnte er en såkalt datalogger i kjøretøyet som kan være et middel til å gi en tilbakemelding på kjøreatferd. Andre teknologiske systemer som alkolås og ISA (automatisk fartstilpasser) har ikke krav til personopplysninger.