Statens vegvesen startet dette prosjektet for å finne ut hvordan man kunne redusere bruken av salt samtidig som man opprettholder god fremkommelighet og trafikksikkerhet gjennom vinteren.

Bakgrunn for prosjektet er den økede fokus på saltets miljøpåvirkning i vegenes nærområde og forringelse av vannkvaliteten ved avrenning fra saltede veger.

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforvaltningsforskriften) som gjennomfører EUs rammedirektiv for vann i norsk rett gjelder fra 1.1.2007. Denne forskriften setter krav til Statens vegvesen om å ha kontroll over utslipp i de ulike vannforekomster slik at lover og forskrifter ikke brytes, og uten at vi belaster miljøet og vegens naboer mer enn høyst nødvendig.

Bruk av salt kan skade innsjøer og grunnvann langs det saltede vegnettet. Det er påvist forringelse av vannkvaliteten i flere drikkevannsbrønner langs det saltede vegnettet. Vegetasjonen og økosystemer nær saltede veger kan også være utsatt for skader.

Kravet om god framkommelighet og trafikksikkerhet for vegtransporten er av stor samfunnsøkonomisk betydning. Statens vegvesen arbeider for å levere en god vinterdrift bl.a. gjennom en optimalisering av saltbruken.

Prosjektet har hatt som mål å bidra til en optimalisering av saltbruken gjennom å gi grunnlag for riktige valg av tiltak med bakgrunn i god kunnskap om utførelse og virkning ved valg mellom ulike metoder. Prosjektet skulle også komme med forslag til hvordan ny kunnskap skal implementeres i kontrakter og generelle standardkrav, slik at de ønskede effekter av prosjektet kommer til nytte.

For spesielle sårbare områder ønsker en å utvikle alternative metoder som bruk av mindre miljøfarlige kjemikalier eller andre virkemidler.

FoU-prosjektet er avsluttet og sluttrapporten er lagt fram. Rapporten omhandler miljøkonsekvenser ved bruk av salt, kunnskaper om saltets egenskaper og inneholder anbefalte tiltak for å oppnå en god vinterdrift med et lavt saltforbruk.