Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk og hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den.

NTP viser en strategi for utvikling av det samlede systemet for vei-, jernbane-, luft- og sjøtransport. Planen omhandler både drift, vedlikehold og investeringer.

Planprosessen foregår i grove trekk slik:

  • Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen utarbeider grunnlag til NTP på oppdrag fra Samferdselsdepartementet
  • Regjeringen legger fram en stortingsmelding om NTP som behandles i Stortinget

Planen lages for en tolvårsperiode, men med hovedvekt på de første seks årene. Planen revideres hvert fjerde år.

Gjeldende plan er for perioden 2018–2029 og det er satt i gang et utredningsarbeid for perioden 2022–2033.