Arbeidet er gjort ut fra retningslinjer (retningslinje 2) gitt av Samferdselsdepartementet. Grunnlaget bygger på analyse- og strategifasen av Nasjonal transportplan 2018-2029. Grunnlaget ble sendt på høring til fylkeskommunene og de fire største byene, med frist 1. juli 2016. Regjeringen la fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 5. april 2017.