Arbeidet er gjort ut fra retningslinjer (retningslinje 2) gitt av Samferdselsdepartementet (PDF).

Grunnlaget bygger på analyse- og strategifasen av Nasjonal transportplan 2018–2029. Grunnlaget ble sendt på høring til fylkeskommunene og de fire største byene, med frist 1. juli 2016.

Regjeringen la fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 5. april 2017.