100-serien omhandler krav og veiledning til utforming av offentlig veg og gate, både nye og eksisterende, også plassering og dimensjonering av rekkverk.

Sentrale deltema er tverrprofilbredder, grøfter, sideområdet, linjeføring, kryssplassering og -utforming, avkjørsler, anlegg for gående og syklende, anlegg for kollektivtrafikk og sideanlegg.

R110 Modellgrunnlag

Retningslinjen erstatter R700 Tegningsgrunnlag og V770 Modellgrunnlag.

RETNINGSLINJER Utgitt
2023

N-V120 Premisser for geometrisk utforming av veger

VEILEDNING Utgitt
2022
2019

N-V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss

VEILEDNING Utgitt
2023

N-V122 Sykkelveiledning - Sykkelanlegg på veg og gate

VEILEDNING Utgitt
2023

N-V123 Kollektivveiledning

Utforming av kollektivanlegg på veg og gate.

VEILEDNING Utgitt
2022
2014

Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning

VEILEDNING Utgitt
2021

N-V125 Gateveiledning

Planlegging og utforming av gater.

VEILEDNING Utgitt
2022

Håndbok V126 Byen og varetransporten

VEILEDNING Utgitt
2005

Håndbok V128 Fartsdempende tiltak

VEILEDNING Utgitt
2019

Håndbok V130 Vegen i landskapet

VEILEDNING Utgitt
2019

Håndbok V132 Veg og kulturmiljø

VEILEDNING Utgitt
1997

Manual V132E Roads and the Cultural Environment

DESCRIPTIVE GUIDELINES Published
1999

Håndbok V133 Veg og reiseliv

VEILEDNING Utgitt
1998

Håndbok V134 Veger og dyreliv

VEILEDNING Utgitt
2005

Håndbok V135 Fasadeisolering mot støy

VEILEDNING Utgitt
2005

Håndbok V136 Døgnhvileplasser for tungtransporten

VEILEDNING Utgitt
2010

N-V137 Veger og drivsnø

VEILEDNING Utgitt
2023

N-V138 Veger og snøskred

VEILEDNING Utgitt
2024

N-V139 Flom- og sørpeskred

VEILEDNING Utgitt
2023

N-V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak

Se også N101

VEILEDNING Utgitt
2022
2016