Høring om forslag til endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy.

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy («bruksforskriften») på offentlig høring.

Statens vegvesen blir omorganisert fra 1. januar 2020, som blant annet innebærer at organisasjonen går fra å være inndelt i regioner til å bli inndelt i divisjoner. Videre erstattes dagens motorvognregister (AMV) med et nytt system som utvikles og lanseres etappevis frem til 2021. Disse endringene gjør at vi ser behov for å endre en rekke bestemmelser i bruksforskriften. Hvilke bestemmelser som er omfattet, samt bakgrunnen for endringsforslagene, er nærmere beskrevet i det vedlagte høringsnotatet.